Dziś jest: 21.02.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz aktualne rozprządzenia dostępne są pod poniższym linkiem.
rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

nr 1/2014 z dnia 15.02.2014r.

w sprawie rekrutacji

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) i uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 15.02.2014r  zarządza się, co następuje:

 

§    1

Z dniem 1 marca 2014r wprowadza się zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim                                                                       

§   2

Zasady rekrutacji stanowią załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydata do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

Załącznik nr 3 – formularz wniosku o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                             

                                                                                       Zał. nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 1/2014 z dnia 15.02.2014

 

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej    im. Jana Pawła II

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

 

I.  Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców ( załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora  nr 1/2014

z dnia 28.02.2014r.).

   1.Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku.

   2.Listy przyjętych na podstawie zgłoszenia podaje się do wiadomości do końca maja każdego roku.

II. Rekrutacja kandydatów spoza obwodu szkoły zamieszkałych na terenie gminy :

   1. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca , jakimi dysponuje szkoła na podstawie     wniosku (załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 1/2014 z dnia 28.02.2014r.).

   2. Kryteria brane pod uwagę :

      2.1. Rodzeństwo kandydata w danej placówce – 1pkt

      2.2. Bliskość zamieszkania kandydata , bliskość miejsca pracy rodziców /opiekunów prawnych od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim – od 1-2pkt

      2.3. Sytuacja rodzinna(niematerialna) kandydata – od 1-2pkt

   3. Wymagane dokumenty:

     3.1. Oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych (załącznik nr 4 do Zarządzenia dyrektora nr 1/2014z dnia 28.02.2014r.)

     3.2. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia oświadczenia o rocznym przygotowaniu przedszkolnym

   4. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składane są wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

  5. Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim odbywa się terminie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku.

     5.1. Listy kandydatów przyjętych na podstawie wniosków podaje się do wiadomości do końca maja każdego roku

    5.2. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki

    5.3. Maksymalna możliwa do zdobycia przez kandydata ilość punktów wynosi 5.

    5.4.Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych oświadczeń wraz z wnioskiem ustala maksymalną ilość punktów uzyskanych przez dziecko.

III. Rekrutacja dotycząca dzieci zamieszkałych poza Gminą Karczew :

1.Postepowanie rekrutacyjne w/w dzieci przeprowadza się na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne dzieci spoza obwodu szkoły ale zamieszkałych w Gminie Karczew.

IV. Jeżeli Gmina Karczew , po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego będzie dysponowała wolnymi miejscami w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzone, w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku kalendarzowego postępowanie rekrutacyjne uzupełniające dla dzieci zamieszkałych poza Gminą Karczew oraz zamieszkałych w Gminie Karczew ale spoza obwodu szkoły.

V. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym :

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższa liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia , oraz liczbę punktów , którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim odwołanie, od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej w terminie 7dni od otrzymania uzasadnienia.

  4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w    Otwocku Wielkim  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej , o którym mowa ust.1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora nr1/2014 z dnia15.02.2014r

 

 

Otwock Wielki dnia.....................................

 

 

.............................................................

Imię i nazwisko matki

 ............................................................

Adres zamieszkania matki

 ............................................................

Nr telefonu matki

 .............................................................                     

         Imię i nazwisko ojca                                             

............................................................                      

      Adres zamieszkania ojca

 ............................................................

Nr telefonu ojca  

                                                             Dyrektor
                                   Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

                                   w Otwocku Wielkim

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Otwocku Wielkim.

 

          Proszę o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej mojego(ją) syna(córkę)

 

…........................................................................................................................................... ,         

                                       (imię i nazwisko)

                                                                                                                                                             urodzonego(ną) w dniu …................................... Nr PESEL_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

 

zamieszkałego(łej) w …....................................................................................................................

ul. …..................................................................................................................................................

 

 

podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 ze zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych, jednocześnie oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

 

…................................................                              …................................................................

        (miejscowość, data)                                                                  (czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)

 

 

Uwaga:

1.      W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu.

Podstawa prawna: art 20 e ust. 1 i art. 20 u “ustawy rekrutacyjnej”

Zał.nr 3 do zarządzenia dyrektora nr  1/2014   z dnia15.02.2014

 

 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły/ spoza terenu Gminy Karczew do Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 

                                                              Komisja Rekrutacyjna
                                                              w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
                                                              w Otwocku Wielkim
                                                                       

UWAGA! Wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka

 

Proszę o przyjęcie …....................................................................................................................

ur. …................................................. w …....................................................................................

PESEL …................................................... zamieszkałego ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

I. DANE RODZICÓW (prawnych opiekunów)

1. Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki): ..........................................................................

a) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

b) numer telefonu domowego /stacjonarnego/:.............................................................................

c) numer telefonu komórkowego: …............................................................................................

2. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna): ….......................................................................

a) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

b) numer telefonu domowego /stacjonarnego/:.............................................................................

c) numer telefonu komórkowego: …............................................................................................

II. SZKOŁĄ OBWODOWĄ DLA DZIECKA JEST …........................................................

…...................................................................................................................................................

Do wniosku załączam: 1)………………………………………….……………………………………………..

2) ………………………………………….……………………………………………..

3) ………………………………………….……………………………………………..

4) ………………………………………….……………………………………………..

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 ze zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych, jednocześnie oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

 

…................................................                              …................................................................

        (miejscowość, data)                                                                  (czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)

 

IV. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Komisja na posiedzeniu w dniu …...................................... ustaliła:

 

liczba punktów

możliwych do uzyskania

 

uzyskanych przez kandydata

 

 

2. Komisja Rekrutacyjna postanowiła:

a) zakwalifikować dziecko ….....................................................................................................

/imię i nazwisko/
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

b) nie zakwalifikować dziecka …...............................................................................................

/imię i nazwisko/

Uzasadnienie.: ..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej                             Członkowie Komisji Rekrutacyjnej

 

…....................................................                                      …....................................................

               /czytelny podpis/                                                                                           /czytelny podpis/

                                                                                             

…....................................................

                                                                                                                                     /czytelny podpis/

 

                                                                                              …....................................................                                                                                                                            /czytelny podpis/

 Załącznik nr 4 do Zarządzenia dyrektora  nr 1/2014 z dnia 15.02.2014r.

 

............................................................................................

                        Imię i nazwisko ucznia

 

Oświadczenie

 

1/ oświadczam , że rodzeństwo w/w kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej/przedszkola w Otwocku Wielkim

                                                                                                         ..................................................................................................

                                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

2/ oświadczam , że odległość z miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy rodziców lub prawnych opiekunów wynosi około............

                                                                                                       ..................................................................................................

                                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego

3/oświadczam , że mam trudną sytuację rodzinną polegającą na :

..........................................................................................................................

                                                                                                       ...........................................................................................................

                                                                                                                     Podpis rodzica /prawnego opiekuna

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

                                                                                                      ...........................................................................................................

                                                                                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

       

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

nr 2/2014 z dnia 21.02.2014r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) i uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 15.02.2014r  zarządza się, co następuje:

 

§    1

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim powołuje komisje rekrutacyjne:

1.Komisja rekrutacyjna dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

   w Otwocku Wielkim.

  2.Komisja rekrutacyjna dla kandydatów do Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim

 

§   2

Skład komisji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1- skład komisji 1 niniejszego zarządzenia

Załącznik nr 2 – skład komisji 2 niniejszego zarządzenia.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 2 z dnia 21.02.2014

 

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

 

1. Krystyna Knyszewska   - przewodniczący komisji
2. Kinga Jesiotr              - członek komisji
3. Katarzyna Pasiecznik    - członek komisji
4. Marianna Kędziorek      - członek komisji