Dziś jest: 11.12.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Aktualności

 

Klauzula informacyjna:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.

2. Od 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim    w Karczewie  poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie  z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu  sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej iopiekuńczej w oparciu o: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.); ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r..

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku nauki. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b)dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma
na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

                     _____________________________________________________________________________________                                  

ROK 2019/2020       
______________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW
NA SPOTKANIE PRZY CHOINCE

ORAZ NA "JASEŁKA"

W DNIU 13.12.2019 (PIĄTEK)


GR. I "SMERFY" I GR. II "ELFY"

NA GODZ. 13.00

GR. III "GUMISIE" I GR. IV "KRASNALE"

NA GODZ. 14.30

   

Konkurs plastyczny
        z języka angielskiego pt.

        „A Christmas stocking”

 


Informacje szczegółowe:
•    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim.
•    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych (w wieku 2,5-6 lat)
•    Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ozdobną świąteczną skarpetkę na słodkości, którą dzieci w Wielkiej Brytanii wywieszają dla Świętego Mikołaja.
•    Technika wykonania pracy i ozdobienia jej jest dowolna.
•    Praca powinna mieć format A3 lub A4.
•    Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch grupach wiekowych:
dzieci 2, 3, 4 – letnie i
dzieci 5, 6 -letnie.
•    W grupie dzieci 2, 3, 4- letnich prosimy Rodziców o pomoc w narysowaniu/wycięciu skarpetki (jeśli zajdzie taka potrzeba ;0) Natomiast ozdobienie jej musi zostać wykonane samodzielnie  przez dziecko.
•    W grupie starszej praca musi być samodzielna.
•    Uwaga!!! Proszę nie ozdabiać prac brokatem ani brokatowymi ozdobami.
•     Na podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz z podanym wiekiem dziecka prace konkursowe czekają Panie Wychowawczynie i Beata Klimek – nauczycielka języka angielskiego, autorka konkursu-w terminie do 19.12.2019r.
•    Oceniane będą głównie samodzielność, pomysłowość, estetyka pracy.

Cele konkursu:     - rozpowszechnianie wiedzy o tradycjach krajów     
                               anglojęzycznych,
–    rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem obcym,
–     rozwijanie zdolności plastycznych

Za zajęcie I, II i III-ego miejsca w obydwu kategoriach wiekowych 
                         gwarantowane nagrody!!!

                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY :0)

 

 

NASZA PLACÓWKA
BIERZE UDZIAŁ W AKCJI
"NIE BĄDŹ SKNERA
KUP PAMPERA"
PROSIMY WSZYSTKICH
O DOBRYM SERCU
O WŁĄCZENIE SIĘ

 

ZBIÓRKA DARÓW W PRZEDSZKOLU NA DOLE 

 

"DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"

Dnia 25.11.2019 r. (poniedziałek) odbył się „ Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci z klas 1-3 przygotowały program artystyczny, w którym brały udział również nasze dzieci. W grupach przygotowały prezenty dla misia, a na jego urodzinach zaśpiewały przygotowane piosenki. Wszyscy wspólnie się bawili. Po imprezie mis w podziękowaniu rozdał dzieciom cukierki. Słodycze zakupiła Rada Rodziców, a działania mogły być zrealizowane dzięki współpracy przedszkola z p. Ania z Biblioteki Szkolnej.

GALERIA

WYCIECZKA DO MUZEUM LEGEND WARSZAWSKICH W WARSZAWIE

W piątek 15.11.2019 r. przedszkolaki z grupy III "Gumisie" i IV "Krasnale" pojechali na wycieczkę do Muzeum Legend Warszawskich w Warszawie. Mieliśmy okazję spacerować po  Starym Mieście i słuchać legend o Warsie i Sawie, Bazyliszku i Złotej Kaczce. Potem udaliśmy się na zajęcia do Muzeum, które mieści się w kamienicach na Rynku Starego Miasta. Tam dzieci zapoznały się z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie warsztatów dzieci malowały farbami szopkę, którą zabrały do domu.

GALERIA

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 08.11.2019 r. przedszkolaki obchodziły Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspólnie z uczniami i nauczycielami szkoły odśpiewaliśmy o godz. 11.11 Hymn Narodowy. Następnie dzieci obejrzały film "Co to jest niepodległość?". Dzieci zaśpiewały również pieśń "Polska to nasz kraj".
Po obiedzie przedszkolaki zapaliły znicze na cmentarzu poległych żołnierzy w Otwocku Małym.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do obchodów Święta Narodowego.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z SUCHYM

W naszym przedszkolu 08.11.2019 r. odbyły się zajęcia z cyklu "Młodzi odkrywcy". Dzieci eksperymentowały z suchym lodem przy czym poznały właściwości dwutlenku węgla.
Zajęcia, jak zwykle, były bardzo interesujące.

GALERIA

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

31.10.2019 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ W CELESTYNOWIE

W dniach 25.10.2019 (piątek) dzieci z grupy I i II odbyły wycieczkę do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Poznały tam florę i faunę lasów. Obejrzały film "Co to jest las?". Poza tym przeszły ścieżkę edukacyjną, na której spotkały zwierzęta leśne. Pani przewodnik pokazała im również makietę lasu, o którym bardzo ciekawie opowiadała. Dzieci miały również możliwość zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw. Wszyscy wróciliśmy w świetnych humorach i na pewno odwiedzimy to miejsce jeszcze nie jeden raz.

GALERIA

BEZPIECZNIEJ W SZKOLE W OTWOCKU WIELKIM

WYCIECZKA DO WARSZAWY - STADION NARODOWY

Dnia 18.10.2019 dwie grupy przedszkolne "Gumisie" i "Krasnale" wyjechały autokarem  na wycieczkę do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedzenie Stadionu Narodowego. Przewodnik na Stadionie Narodowym przedstawił dzieciom trasę „piłkarza”, którą zawodnicy pokonują w czasie imprezy sportowej w tym szatnię i płytę boiska.

GALERIA

"POLSKIE DRÓŻKI" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 11.10.2019 r. odbyło się przedstawienie dla dzieci pt. „Polskie dróżki” w wykonaniu Teatrzyku Parandyk.
Kundelek Dyzio - Marzyciel szuka najpiękniejszych miejsc w Polsce. A tymczasem… najzwyklejszy kawałek mazowieckiej łąki staje się kolorowy i piękny, kiedy spotyka nas coś dobrego i kiedy damy coś dobrego innym. Była to podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski w bajkowej konwencji.

GALERIA

WYCIECZKA DO PAŁACU BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

27.09.2019 r. przedszkolaki z grupy "Gumisie" i "Krasnale" wybrały się na wycieczkę do Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Dzieci wzieły udział w warsztatach pt. "Co to jest muzeum?" oraz miały okazję zwiedzać pałac. Przed i po warsztatach odbył się spacer po parku, gdzie szukały oznak jesieni. Poza tym zebrały kasztany, żołędzie i kolorowe liście do kącika przyrody.

GALERIA

"MALI WSPANIALI Orlik Cup 2019"

Dnia 23 września 2019 r. nasze Przedszkolaki z grupy Krasnale i Gumisie, wzięły udział w zajęciach sportowych „Mali Wspaniali Orlik Cup 2019”. Podczas tych wydarzeń, w czasie dobrej zabawy, dzieci mają możliwość aktywnie spędzić czas, wzmocnić więzi społeczne i wyrobić sobie dobre nawyki związane z aktywnością fizyczną. Celem wydarzenia jest także pokazanie sportu jako okazji do dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji oraz wzajemnego kibicowania.

GALERIA

"ZIELONA KARUZELA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 20.09.2019 r. (piątek) w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt.: ,,Zielona karuzela" teatru Parandyk. Spektakl, ukazując piękno ojczystej przyrody, kładzie nacisk na cykliczność zjawisk. Uczy małych ekologów pokochania natury każdego dnia, nie tylko majowego, ale i... listopadowego.

GALERIA

             "MŁODZI ODKRYWCY" - ZAPOZNANIE Z SEKRETAMI ELEKTRONIKI

Dnia 13.09.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z Sekretami elektroniki. Sekrety Elektroniki to zestawy elementów, które służą do konstruowania różnego typu układów i prostych urządzeń. Przedszkolaki wspólnie zbudowały działający wentylatorek albo urządzenie z żarówkami i diodami LED, które świecą na przemian. Zajęcia, jak zwykle, były bardzo interesujące.

GALERIA

  DZIEŃ OTWARTY

W dniu 30.08.2019 r. (piątek) w godz. 1000 - 1200 odbyło się spotkanie nowoprzyjętych dzieci z ich rodzicami. Rodzice z dziećmi poznali panie wychowawczynie oraz obejrzeli salę, łazienki i szatnię. Był czas na wspólną zabawę oraz rozmowy z wychowawcami.

GALERIA

                                                  _____________________________________________________________________________________

ROK 2018/2019       
______________________________________________________________________________

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 24.06.2019 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2018/2019”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Wszystkie dzieci żegnały: panią dyrektor, swoje panie, kucharki, pomoc czyli żegnały się z przedszkolem, żeby przywitać szkołę. Na zakończenie pani dyrektor rozdała dzieciom pamiątkowe książki. Po uroczystości wszyscy pracownicy zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek, który przygotowali. Przykro jest żegnać nasze starszaki, ale życzymy im powodzenia w szkole.

GALERIA

INNOWACJA PEDAGOGICZA  "ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH"

W czasie roku szkolnego w przedszkolu Pani Ania T. z biblioteki szkolnej prowadziła zajęcia z dziecmi jako innowację pedagogiczną " Zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych". Dzieci poznały bibliotekę oraz zasady poszanowania książek. Dowiedziały się jak powstaje książka, poznały różnicę między biblioteką a księgarnią. Oglądały pięknie wydane książki, albumy i encyklopedie. Bardzo polubiły zajęcia głośnego czytania. Poznały budowę czasopisma dla dzieci, rozwiązywały rebusy i zagadki. Na spotkaniach dzieci wypowiadały się na temat ulubionych książek, wykonywały ilustracje, zakładki, projektowały okładki. Przedszkolaki mogły samodzielnie wybierać książki i wypożyczać je do domu. Hanna G. z siostrą wzięły udział w konkursie "Wydajemy własną książkę". 
Te zajęcia zachęciły dzieci do korzystania z książek i zasobów biblioteki.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - ZAPOZNANIE Z ROŚLINAMI MIĘSOŻERNYMI

Dnia 06.06.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z roślinami męsożernymi. Pan pokazał dzieciom następujące rośliny: dzbanecznik, kapturnicę, muchołówkę i rosiczkę. Ponad to wyjaśnijł w jaki sposób te rośliny się odżywiają i jak zdobywają pokarm. Przedszkolaki dowiedziały się, że w środowisku naturalnym w Polsce występuję kilka gatunków rosiczek. Wczasie obserwacji roślin korzystały z lup i oglądały preparaty pod mikroskopem. Zajęcia, jak zwykle, były bardzo interesujące.

GALERIA

TEATRZYK "ZACZAROWANY KOSZYCZEK" - TEATR "GARGULEC"

W środę 05 czerwca w naszym przedszkolu zagościł Teatr "Gargulec". Aktorzy zaprosili dzieci na przedstawienie pt. "Zaczarowany koszyczek". Treścią przedstawienia jest ciepła baśń o Babci i Krasnalu, którzy odwiedzani są przez inne, najczęściej psotne postacie.
Myszka, Kotek, Zbójnik, Pies i Zajączek, to barwni bohaterowie, którzy przyciągnęli uwagę najmłodszych widzów. Dużym atutem przedstawienia są kolorowe kostiumy, wykonane z dbałością o każdy detal. Bajka przeplatana jest łatwo wpadającymi w ucho piosenkami. Spektakl pozwala rozkochać się maluchom w prawdziwym teatrze.

GALERIA

PIKNIK Z OKAZJI "DNIA DZIECKA"
W PAŁACU BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

W dniu 31.05.2019r. dzieci z grup "Elfy", "Gumisie" i "Krasnale" wzieły udział w pikniku z okazji "Dnia Dziecka". Przedszkolaki świetnie bawiły się na terenie parku przy pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Rodzice zadbali o przekąski i napoje.
Natomiast grupa "Smerfy" miała piknik na placu zabaw przy przedszkolu. 

GALERIA

WYCIECZKA DO PMDK W OTWOCKU
Z OKAZJI "DNIA DZIECKA"
NA PRZEDSTAWIENIE
pt. "DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA CZYLI FILMOWE SAFARI"

28 maja dzieci z przedszkola z okazji "Dnia Dziecka" wybrały się do PMDK w Otwocku na przedstawienie pt. "Doktor Dolittle i jego zwierzęta czyli filmowe safari". Było to teatralne show, w którym brały udział dzieci.

GALERIA

"DZIEŃ MAMY I TATY" - PIKNIK RODZINNY

W dniu 25.05.2019 (sobota) od godz. 11.00 odbył się w naszej placówce "Piknik Rodzinny". Na początku dzieci przedszkolne z poszczególnych grup zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji "Dnia Mamy i Dnia Taty". Następnie dzieci wraz z rodzicami korzystali z różnych atrakcji: dmuchane zamki, zajęcia plastyczne, plecenie warkoczyków, bańki mydlane, loteria fantowa z której dochód został przekazany na subkonto Nalalii Gomolińskiej, podopiecznej "Fundacji Drużyna Błażeja" oraz różnego rodzaju stoiska z artkułami do kupowania. Zorganizowana była też kawiarenka, lody, grill, popcorn, wata cukrowa do których artykuły sponsorowali rodzice. Dzieci maiły też okazję obejrzeć "Pokaz Karate" z Klubu Karate Kazoku Otwock oraz uczestniczyć w zabawach ruchowych zorganizowanych przez firmę "PRZEDSZKOLIADA".

Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Karczewa – Pan Michał Rudzki oraz Naczelnik Wydziału – Pani Małgorzata Żywek. Pan Burmistrz wziął nawet udział w meczu siatkówki. Kto był przy tym, ten wie czy w wygranej drużynie.
Ogrom atrakcji, obecność naszych uczniów i ich rodzin złożyły się na sukces zorganizowanej przez nas imprezy.

Pamiętamy również o naszych darczyńcach, którzy hojnie wsparli realizację naszych pomysłów. Jeszcze raz pragniemy im podziękować:

1.Firma Gamitex Bis 2 s.c – Otwock ul.Górna 16
2.Piekarnia Staropolska Ryszard Krawczyk – Otwock ul.Warsztatowa 9
3.Sztuka Mięsa – Jacek Piwowarczyk Karczew ul.Ignacego Krasickiego 2
4.Firma Handlowa „JB” Jerzy  Sekuła Otwock ul.Kołłątaja 1
5.Kiszeczka  sp z oo spółka komandytowa – Karczew ul.Żaboklickiego 2
6.Kwiaciarnia Ewa Janiak – Karczew ul.
7.SuperDrob S.A – Karczew ul. Armii Krajowej 80

Podczas Pikniku zorganizowana została loteria fantowa  na rzecz absolwentki  naszej szkoły Natalii Gomolińskiej  z przeznaczeniem na rehabilitację.
Wszystkim niżej wymienionym sponsorom loterii fantowej serdecznie dziękujemy:

1.GS „SCh” Karczew – Prezes Pan Leszek Trzaskowski
2.Sklep AGD Karczew – Pan Przemysław Dąbrowski
3.EHA POL Motoryzacja –Otwock
4.Tomasz Marczak -  Otwock Mały
5.Pani Lucyna Płaczek – Otwock Wielki
6.Pan Marek Tadeusz Płaczek – Otwock Wielki
7.Pani Ewa Walczak i Pani Karolina Zakrzewska
8.Pan Maciej Smoliński
9.Pani Aleksandra Kurek – Otwock Wielki
10.Siłownia M3 Fitnes Karczew
11.Salon Mody Lejdis – Martyna Wołodko
12.Milly Maily – Łukówiec

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SPONSOROM I RODZICOM ZA UŚWIETNIENIE "PIKNIKU RODZINNEGO".

GALERIA

WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO "KURKOWO" NA WARSZTATY „MIŚ RATOWNIK”

21 maja przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach pt. „Miś Ratownik” prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych Ratowników Medycznych z firmy JNMED w gospodarstwie agroturystycznym „KURKOWO” w Rudzie Tarnowskiej.
Warsztaty prowadzone były w formie ciekawej zabawy, dzięki której każde dziecko z łatwością zapamięta postępowanie ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, dowie się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu, będzie potrafiło wezwać pomoc, opatrywać lekkie ranki oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
Po zakończeniu zabawy każde dziecko otrzymało DYPLOM  MAŁEGO RATOWNIKA.
Poza tym dzieci brały udział w różnych, atrakcyjnych zabawach zorganizowanych przez animatorki na terenie "Kurkowa".

GALERIA

WYCIECZKA DO PMDK W OTWOCKU
NA PRZEDSTAWIENIE pt. "KOT W BUTACH"

16 maja 2019 r.  dzieci z grup "Gumisie" i "Krasnale" wybrały się na spektakl do Powiatowego Miejskiego Domu Kultury w Otwocku. Obejrzały przedstawienie teatralne pt. "Kot w butach".

GALERIA

GMINNY KONKURS PIOSENKI "WIOSENNE NUTKI"

Dnia 15.05.2019 r. dziewczynki z naszego przedszkola wzieły udział w Gminnym Konkursie Piosenki "Wiosenne nutki".
Wystąpiły w kategorii duety i osiągneły następujące wyniki: Nel S. i Judyta S. z grupy I "Smerfy" za zaśpiewanie piosenki pt. "Wiosna" otrzymały II miejsce.
Judyta P. i Zuzanna L. z grupy II "Elfy" wystąpiły z utworem "Marcowe żabki" i zdobyły II miejsce.
Klaudia W. oraz Lena T. z grupy III "Gumisie" otrzymały wyróżnienie za zaśpiewanie piosenki "Idzie wiosna".
W czasie pobytu dzieci miały zapewniony słodki poczestunek. Wszytkie dzieci dostały dyplomy i nagrody.

GALERIA

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

Dnia 14.05.2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Miało ono przed wszystkim wymiar edukacyjno - profilaktyczny.
Prelekcja odbyła się na podstawie filmu edukacyjnego, który poruszał następujące tematy:
- bezpieczeństwo podczas podróżowania samochodem, autobusem, rowerem oraz poruszania się na pieszo,
- zachowanie się w sytuacji zaczepiania dzieci przez osoby dorosłe,
- zagubienia się dzieci w sklepie lub innym miejscu publicznym.
Policjantka zwróciła również uwagę dzieci na konieczność noszenia odblasków i zachęcała je do stosowania ich na codzień.

GALERIA

WYCIECZKA DO MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE

18.04.2019 dzieci z grupy III „Gumisie” i grupy IV „Krasnale” wybrały się na wycieczkę do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na dziedzińcu oglądaliśmy pojazdy i urządzenia wojskowe. W muzeum widziały różne ekspozycje. Wzięły udział w warsztatach pt. „Wojskowe nakrycia głowy” oraz „Jak zostać rycerzem?”.

GALERIA

TEATRZYK "WARS I SAWA" - TEATR "IGRASZKA"

12.04.2019 r. w naszym przedszkolu gościliśmy teatrzyk lalkowy, który pokazał spektakl pt. "Wars i Sawa". Przedstawienie obejrzeliśmy dzięki współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką w Karczewie. Spektakl opowiada legęde o powstaniu Warszawy. Przedszkolaki były zachwycone przedstawieniem, słuchały w ciszy i skupieniu. Na uwagę zasługuje wysoki poziom przygotowania spektaklu: dekoracja, lalki i sama gra aktorów. Dziękujemy za wizytę aktorom i zapraszamy ponownie !

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE WIELKANOCNEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 06.04.2019 r. (sobota) w godz. 1000 - 1200 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci i ich rodziców.  W tym roku zajęcia  zorganizowane były dla wszystkich grup przedszkolnych. Uczestnicy ozdabiali jajka techniką decoupage. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

WYCIECZKA DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyła się wycieczka gr. Smerfów i Elfów do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wycieczka składała się z trzech części:  zwiedzania muzeum etnograficzngo, zapoznania się z tradycjami Wielkanocnymi oraz udział w warsztatach w Muzeum Dla  Dzieci. Grupa miała możliwość poznania tradycji Wielkanocnych. Dzieci brały udział w zabawach związanych z obrzędami Wielkanocnymi. Wykonały papierową pisankę oraz siały owies w doniczkach. Wykończone prace dzieci mogły zabrać do domu. Muzeum opuściliśmy w dobrych humorach.

GALERIA

TEATRZYK "RATUJMY LAS" - TEATR "GARGULEC"

27.03.2019 r. w naszym przedszkolu gościliśmy teatr Gargulec, który przygotował dla dzieci przedstawienie pod tytułem „Ratujmy las”. Celem przedstawienia było uzmysłowienie dzieciom jak wielką rolę w ich życiu odgrywa przyroda, co daje nam las i kto w nim mieszka. W trakcie przedstawienia dzieci często śmiały się, chętnie uczestniczyły w zabawach organizowanych przez aktorów. Dzięki temu przedstawieniu dzieci zwróciły uwagę, że nie wolno wycinać lasów, bo są niezbędne, abyśmy mieli świeże powietrze. Aktorzy pokazali dzieciom, że las to również miejsce życia wielu stworzeń. Mam nadzieję, że kolejne przedstawienia, które do nas zawitają będą równie pouczające dla naszych przedszkolaków.

GALERIA

II GMINNY ŁUGUSIOWY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 22.03.2019 r. odbył się II Gminny Ługusiowy Konkurs Recytatorski "Polscy poeci dzieciom".  W konkursie wzięło udział 6 dzieci  z naszego przedszkola. Dzieci zaprezentowały utwory polskich poetów.
W grupie dzieci 5-6 letnich wyst
ąpiło czworo dzieci. W tej kategorii zwyciężył Szymon K. z gr. III - gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
W grupie dzieci 3-4 letnich brało udział dwoje dzieci. 
Wszystkie dzieci biorące udział w tym konkursie otrzymały dyplomy za udział i upominki.

GALERIA

"WARSZAWSKA SYRENKA" - KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje Gminne 42. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA odbyły się 22 marca 2019 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie. Myślą przewodnią konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 6 dzieci: Natalka K., Maja Ch., Szymon Z., Julia J., Franek W. i Lena S.  z grupy "Krasnale". Nagrodę Gminną za recytację wiersza Krzysztofa Roguskiego "Dni tygodnia" otrzymała Natalka K. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

GALERIA

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

21.03.2018 r. nasze przedszkolaki pożegnały Zimę oraz oficjalnie przywitały wiosnę. Do przedszkola przyszedł list od bociana, został on odczytany, a następnie została spalona i zatopiona Marzanna. Atrakcji było jednak więcej. Przedszkolaki rysowały białą kredą bazie na dzrzewie. Zwieńczeniem naszej wyprawy było przeciąganie liny w wykonaniu Wiosny-grupy Krasnali oraz Zimy-grupy Gumisiów. Oczywiście walkę wygrała Wiosna. Witamy Panią Wiosnę!

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY ZE  ŚWIATŁEM 

Dnia 21.03.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania było światło. Dowiedzieliśmy się co to jest światło i jak powstaje. Sprawdziliśmy również jakie materiały przepuszczają światło, a jakie nie. Obejrzeliśmy kilka eksperymentów m.in. rozszczepienie światła przez pryzmat - powstawanie tęczy, ogladanie świata przez kolorowe folie itd.

GALERIA

WYCIECZKA DO MUZEUM PAPIERNICTWA W KONSTANCINIE JEZIORNEJ

W dniu 04.03.2019 r. dzieci z grup „Gumisie” i „Krasnale” były w Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornej. Zapoznały się tam z historią powstania papieru i technologią czerpania papieru. W drugiej części warsztatów czerpały papier i zabrały ze sobą do domów.

GALERIA

"O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU" WYCIECZKA DO KINA PROMENADA  W WARSZAWIE

Nasze przedszkolaki z grupy III "GUMISIE" i grupy IV "KRASNALE" 19.02.2019 wybrały się na wycieczkę autokarową do kina Promenada w Warszawie. Tam obejrzały film pt. "O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU". Dzieci bardzo były zadowolone z filmu i bardzo się im podobał.

GALERIA

WYCIECZKA DO PMDK W OTWOCKU NA PRZEDSTAWIENIE pt. "KRÓLOWA ŚNIEGU"

15 lutego 2019r.  dzieci z grup "Smerfy", "Elfy" i "Gumisie" wybrały się na spektakl do Powiatowego Miejskiego Domu Kultury w Otwocku. Obejrzały przedstawienie teatralne pt. "Królowa śniegu".

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z  DŹWIĘKIEM 

Dnia 24.01.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania był dźwięk. Dowiedzieliśmy się co to jest dźwięk i jak powstaje. Sprawdziliśmy również jakie materiały przewodzą dżwięk,a jakie nie. Obejrzeliśmy kilka eksperymentów m.in. czy telefon (spakowany w foliową torebkę) zanurzony w wodzie przewodzi dźwięk, czy ławka na której siedzimy może przenosić dźwięk, jak „grają” kieliszki, w których jest woda. Zwieńczeniem naszego spotkania było eksperymentowanie z masą plastyczną, która położona na głośniku pod wpływem drgań zmieniła stan skupienia z ciekłego na stały i podskakiwała w rytm muzyki.

GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W sobotę 19.01.2019 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny zakończony wręczeniem okolicznościowych laurek i upominków. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Dziadkowie i babcie mogli zrobić sobie zdjęcie ze swoimi wnuczętami. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU"

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal karnawałowy”, prowadzony przez zaprzyjaźniony teatr „Gargulec”.
09 stycznia 2019 r. rodzice przygotowali dla swoich pociech ciekawe stroje. Ich pomysłowość nie miała granic. Na balu, obok księżniczek, wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów, policjantów czy strażaków, pojawiły się postaci z ulubionych bajek, Pszczółka Maja, Myszka Miki…. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce –  przy rytmach wesołej muzyki, dzieci z ochotą uczestniczyły we wspólnych zabawach, korowodach i konkursach z nagrodami. Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcia. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Dnia 21.12.2018 r. dzieci z grupy IV "KRASNALE" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali program arystyczno-muzyczny. Po przedstawieniu Mikołaj rozdał wszystkim prezenty.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „DWA PINGWINY: PINK I PUNK” – TEATR GARGULEC.

Dnia 12.12.2018r. odwiedzili nas aktorzy z teatru "Gargulec". Zaprezentowano dzieciom przedstawienie pt. "Dwa Pingwiny: Pink i Punk". Głównym przesłaniem spektaklu była prawdziwa przyjaźń między pingwinkami. Spektakl opowiadał o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i nie należy śmiać się z czyjegoś nieszczęścia. Podczas przedstawienia dzieci wraz z aktorami zatańczyły śnieżny taniec pingwinów, wszystkim towarzyszyła wesoła muzyka i wspaniała zabawa.

GALERIA

"ŚWIĄTECZNE PIERNIKI"

Dzieci z gr. II „Elfy” wspólnie z paniami wykonały świąteczne pierniki.

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ
Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 08.12.2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 - 12.00 gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców ze swoimi pociechami. W grupach przygotowano prace plastyczno-techniczne w związku z Bożym Narodzeniem. Wykonano: malowanie farbami szkalnych  bombek, ozdabianie choinek oraz kartek świątecznych. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

WYCIECZKA DO SALI ZABAW "ŁUGI-BUGI" W KARCZEWIE

06.12.2018 r. (czwartek) dzieci w ramach mikołajek były w sali zabaw "Ługi-Bugi" w Karczewie. Salę odwiedził również św. Mikołaj, z którym dzieci świetnie się bawiły i otrzymały słodki upominek. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

"DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"

Dnia 30.11.2018 r. (piątek) odbył się „ Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci z klas 1-3 przygotowały program artystyczny, w którym brały udział również nasze dzieci. W grupach przygotowały prezenty dla misia, a na jego urodzinach zaśpiewały przygotowane piosenki. Wszyscy wspólnie się bawili. Po imprezie mis odwiedził dzieci w placówce i w podziękowaniu rozdał misiowe ciasteczka. Słodycze zakupiła Rada Rodziców, a działania mogły być zrealizowane dzięki współpracy przedszkola z p. Ania z Biblioteki Szkolnej.

GALERIA

KONKURS PLASTYCZNY "OZDOBA BOŻONARODZENIOWA"

W naszej placówce dzieci przygotowały prace plastyczne na konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa” zorganizowany przez MGOK w Karczewie. Dziękujemy bardzo za współprace rodzicom. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy w późniejszym terminie.

GALERIA

"SAŁATKA OWOCOWA"

Grupa „Smerfy” wykonała sałatkę owocowa. Każdy „Smerf” potrafi zrobić samodzielnie sałatkę oraz zjeść ja z apetytem.

GALERIA

"PRZEGLĄD POEZJI PATRIOTYCZNEJ" - KONKURS

W dniu 13.11.2018 r. (wtorek) w Przedszkolu nr 2 "Tęczowa kraina" w Karczewie odbył się konkurs "Przegląd poezji patriotycznej". Dzieci zaprezentowały wiersze o naszej Ojczyznie. Z naszej placówki, w tym konkursie, brało udział troje dzieci z grupy "Krasnale". Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, kolorowanki oraz słodkości.

GALERIA

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 09.11.2018 r. w naszej placówce odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie i nauczyciele odśpiewali o godz. 11.11 Hymn Narodowy. Przedszkolaki dodatkowo zaśpiewali piosenkę pt. "Polska moja Ojczyzna".
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do obchodów Święta Narodowego.

GALERIA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

08.11.2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Kto ty jesteś?, Polak mały, Jaki znak twój?, Orzeł biały". Dzieciom wręczono dyplomy i upominki.

GALERIA

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY.

                                                                 JAKI ZNAK TWÓJ? – ORZEŁ BIAŁY”

 

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

 

W kategorii 3 latków :

 

I miejsce – Skrzyńska Nina ( przedszkole w Otwocku Wielkim)

 

W kategorii 4 latków :

 

I miejsce – Lasecka Alicja  ( Przedszkole w Nadbrzeżu)

II miejsce – Zduńczyk Oliwia  ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

 

W kategorii 5 latków:

 

I miejsce – Kurek Zofia  ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

II miejsce- Szymon Kuchnia ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

III miejsce – Lesiuk Zofia (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

 

Wyróżnienia otrzymują :

 

Królczyk Zofia         (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

Grabara Gabriela   (Przedszkole nr.1  )

Węgrzynowicz Klaudia ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

Podniesińska Malwina  ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

Biedrzycka Antonina   (Przedszkole nr.2 „ Tęczowa Kraina”)

 

W kategorii 6 latków:

I miejsce - Burski Jan  (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

II miejsce - Winiarek Antoni ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

III miejsce - Rychlewski Igor (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)


Wyróżnienia otrzymują :

Jankowska Izabela   (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

Popiel Liliana    (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

Nowicka Laura  (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

Jadczak Julia  ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

Winiarek Franciszek  ( Przedszkole w Otwocku Wielkim)

Osica Natalia   (Przedszkole nr.3 „ Ługuś)

Stańczyk Wiktoria   (Przedszkole nr.1  )

Brzeziński Bartłomiej  (Przedszkole nr.3 „ Ługuś”)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU W OTWOCKU WIELKIM

 

08.11.2018    O  GODZ. 10.30

 

Nagrody ufundowali :

Word Toys salon z klockami LEGO

„ DZIDZIUŚ” sklep z zabawkami

„ Sklep zoologiczno-wędkarski” Karczew

Przewodnicząca  Rady Rodziców p. Ewa Walczak

 

Serdecznie dziękujemy!!

 

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

31.10.2018 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

WYCIECZKA  DO SALI ZABAW  W KARCZEWIE

Dnia 25.10.2018 roku przedszkolaki wybrały się na autokarową wycieczkę do przepięknej sali zabaw w Karczewie. Było barwnie, ciekawie i bardzo wesoło! Mimo początkowych obaw co do reakcji naszych najmłodszych przedszkolaków w podróży autokarem i na placu zabaw, wycieczka okazała się wspaniałą przygodą z której pozostały same miłe wspomnienia. Tym bardziej, że okazało się iż jest to bajkowy i  zaczarowany plac zabaw. Nasze przedszkolaki były bardzo odważne z radością pokonywały przeszkody i zanurzały się w kolorowych piłeczkach. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK W JÓZEFOWIE

Dnia 19.10.2018 przedszkolaki z grupy "Gumisie" oraz "Krasnale" wybrały się wraz z wychowawcami do fabryki bombek "Silverado" w Józefowie. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Poznały technikę powstawania bombek. Zapoznały się także ze sposobami ich ozdabiania oraz pakowania. Największą atrakcją było jednak wykonanie swoich bombek. Przy pomocy farb i brokatu, dzieci stworzyły swoje prywatne dzieła sztuki.
Na koniec naszej wycieczki czekał na nich słodki poczęstunek w postaci pączków i ciepłej herbatki.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „KOSMICZNA PRZYGODA” – TEATR GARGULEC.

Nasze przedszkole 17.10.2018 r. odwiedzili aktorzy z teatru Gargulec z występem pt. ,, Kosmiczna przygoda". Kosmicznie śmieszny i kosmicznie edukujący spektakl - o obrotach ciał niebieskich dla najmłodszych. Szalony naukowiec i jego gapowaty robot konstruują na oczach dzieci wielką, srebrną rakietę. Niezdarny robot opóźnia pracę, ale w końcu następuje WIELKIE ODLICZANIE. Lecimy w kosmos, gdzie przygoda goni przygodę. Oprócz wspaniałej zabawy wypełnionej śmiechem, przedszkolaki dowiedziały się także, co to jest i jak działa układ słoneczny.

GALERIA

SPACER DO PAŁACU BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

28.09.2018 r. dzieci z grupy "Krasnale" i grupy "Gumisie" wybrały się na spacer do parku przy Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Podczas wędrówki po alejkach parku przedszkolaki oglądały park, szukały różnic w porównaniu z lasem, rozpoznawały i nazywały napotkane drzewa oraz krzewy, słuchały głosów ptaków. Szukały także oznak jesieni, zbierały: kasztany, żołędzie i kolorowe liście. Na koniec była jeszcze chwila na krótką zabawę.

GALERIA

AKCJA "GŁOŚNE CZYTANIE DZIECIOM"

Od dnia 27.09.2018 r. dzieci biorą udział w akcji "Glośne cztanie dzieciom". Pani Ania z biblioteki szkolnej współpracuje z przedszkolem i będzie się spotykać z naszymi dziećmi. Będzie im czytać opowiadania z książki pt. "Gang słodziaków". Przedszkolaki zapoznały się, także z pluszowymi bohaterami tej ksiązki.
Dzisaj p. Ania przeczytała dzieciom historię o sowie Zosi, potem wspólnie ją opowiadali. Na koniec spotkania wszystkie dzieci założyły sobie albumy, które dostały od Pani z biblioeki.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z PRĄDEM 

Dnia 27.09.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem sotkania był prąd. Dowiedzieliśmy się jak za pomocą cytryn, kabelków oraz dwóch przytwierdzonych do nich gwoździ (metalowego oraz miedzianego) możemy wytworzyć niewielką ilość prądu. Sprawdziliśmy również jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie. Jednym z eksperymentów było porównanie przewodnictwa prądu przez wodę bez minerałów (destylowana) oraz zwykła woda kranowa. Okazało się, że woda bez minerałów nie przewodzi prądu, ale dodając do niej zwykłej soli możemy przekształcić ją w dobry przewodnik. Zwieńczeniem naszego spotkania było eksperymentowanie z kulą plazmową oraz świetlówką. Dotykając jedną ręką kuli, a drugą świetlówki jesteśmy w stanie ją zapalić.

GALERIA

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 30.08.2018 r. (czwartek) w godz. 1000 - 1200 odbyło się spotkanie nowoprzyjętych dzieci z ich rodzicami. Rodzice z dziećmi poznali panie wychowawczynie oraz obejrzeli salę, łazienki i szatnię. Był czas na wspólną zabawę oraz rozmowy z wychowawcami.

GALERIA

                                                _____________________________________________________________________________________

ROK 2017/2018       
______________________________________________________________________________

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 26.06.2018 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2017/2018”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Wszystkie dzieci żegnały: panią dyrektor, swoje panie, kucharki, pomoc czyli żegnały się z przedszkolem, żeby przywitać szkołę. Na zakończenie pani dyrektor rozdała dzieciom pamiątkowe książki. Po uroczystości wszyscy pracownicy zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek, który przygotowali. Przykro jest żegnać nasze starszaki, ale życzymy im powodzenia w szkole.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 21.06.2018 r. odbyła się "Liga Przedszkolaka". Przedszkole reprezentowała gr. IV "Krasnale" w składzie 6 zawodników. W Lidze brało udział 6 drużyn z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Wszyscy zawodnicy otrzymali za udział medale.
Na koniec było wykonane pamiątkowe zdjęcie.

GALERIA

WYCIECZKA DO SALI ZABAW "OLEOLE" W GÓRZE KALWARII

W środę 20.06.2018 r. grupa Smerfy i Elfy miała okazję pobawić się w sali zabaw "Oleole" w Górze Kalwarii. W sali zabaw przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji, m.in. z basenu z kulkami oraz maty interaktywnej, która sprawiła dzieciom wielką frajdę. Poza tym dzieci mogły skorzystać z dużej konstrukcji z licznymi tunelami, zjeżdżać na zjeżdżalniach, skakać na trampolinie, budować obiekty z dużych klocków, jeździć samochodzikami oraz korzystać z wielu innych atrakcji. Zadowolone, nieco zmęczone i pełne wrażeń dzieci wróciły do Przedszkola z nadzieją, że wkrótce ponownie odwiedzą salę zabaw.

GALERIA

"DZIEŃ MAMY I TATY" - PIKNIK RODZINNY

W dniu 09.06.2018 (sobota) od godz. 10.00 odbył się w naszej placówce "Piknik Rodzinny". Na początku dzieci przedszkolne z poszczególnych grup zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji "Dnia Mamy i Dnia Taty". Następnie dzieci wraz z rodzicami korzystali z różnych atrakcji: dmuchane zamki, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy i paznokci, modelowanie balonów, zajęcia sensoryczne, loteria fantowa oraz różnego rodzaju stoiska z artkułami do kupowania. Zorganizowana była też kawiarenka, lody, grill, popcorn, wata cukrowa do których artykuły sponsorowali rodzice. Dzieci maiły też okazję obejrzeć "Pokaz Karate" z Klubu Karate Kazoku Otwock oraz uczestniczyć w zabawach ruchowych zorganizowanych przez firmę "PRZEDSZKOLIADA".  Zabawa była bardzo udana.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SPONSOROM I RODZICOM ZA UŚWIETNIENIE "PIKNIKU RODZINNEGO".

GALERIA

WYCIECZKA Z OKAZJI "DNIA DZIECKA" DO MANUFAKTURY CUKIERKÓW ORAZ DO SALI ZABAW "ELDORADO" W WARSZAWIE

Dnia 29.05.2018 grupy III „Gumisie” oraz IV „Krasnale” wybrały się na wycieczkę autokarową z okazji "Dnia Dziecka" do Manufaktury Cukierków w Warszawie. Nasze przedszkolaki obejrzały cały proces tworzenia cukierków i lizaków oraz sprawdziły jaki w dotyku jest ciepły karmel. Na koniec pokazu, dzieci mogły skosztować pysznych, ciepłych cukierków oraz dostały po paczce cukierków i po 2 lizaki. Wizyta w manufakturze spełniła słodkie marzenia naszych przedszkolaków. Było słodko i pysznie.
Po skończeniu pokazu przedszkolaki wybrały się do sali zabaw "Eldorado".
Jak widać na zdjęciach był czas na wspólą zabawę, na picie i posiłek. Po zakończonej zabawie dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

WYCIECZKA DO MANUFAKTURY CUKIERKÓW W WARSZAWIE

Dnia 25.05.2018 grupy I „Smerfy” oraz II „Elfy” wybrały się na wycieczkę autokarową do Manufaktury Cukierków w Warszawie. Nasze przedszkolaki obejrzały cały proces tworzenia cukierków i lizaków oraz sprawdziły jaki w dotyku jest ciepły karmel. Na koniec pokazu, dzieci mogły skosztować pysznych, ciepłych cukierków oraz dostały po paczce cukierków i po 2 lizaki. Wizyta w manufakturze spełniła słodkie marzenia naszych przedszkolaków. Było słodko i pysznie.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „NOWE PRZYGODY SMOKA WAWELSKIEGO - CZYLI WISŁĄ PRZEZ POLSKĘ” – TEATR GARGULEC.

Dnia 24 maja 2018 r.  gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów Teatru Gargulec z przedstawieniem „Nowe przygody Smoka Wawelskiego - czyli Wisłą przez Polskę”. Dzieci podczas spektaklu mogły zapoznać się z historią ważniejszych miast, leżących nad najdłuższą rzeką w Polsce. Spektakl oparty był na polskich legendach. W przedstawieniu wystąpił Smok, to bardzo sympatyczna i dystyngowana postać. Miał on pełną  przygód podróż z Krakowa do Gdańska.  Na swej drodze spotkał: rycerza- Zawiszę Czarnego, warszawską Syrenkę, ducha ze starego zamku.
Niezwykła scenografia, piękne i kolorowe kostiumy oraz muzyka pozwoliła małym widzom poczuć się jak w teatrze.

GALERIA

WYCIECZKA DO ZOO W WARSZAWIE

17 maja grupa III "Gumisie" i grupa IV "Krasnale" wybrały się na wycieczkę do ZOO w Warszawie. Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Nasze przedszkolaki okazały się bardzo wytrwałe spacerowały po ogrodzie zoologicznym podziwiając swoje ulubione, egzotyczne zwierzęta. Największy podziw wśród dzieci, spośród wszystkich zwierząt wzbudziły tygrysy i słonie. Najbardziej figlarne okazały się jednak małpki, które na  widok dzieci dały popis wręcz cyrkowych akrobacji. Podczas zwiedzania ZOO zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe, starając się uchwycić na nich to wszystko, co najciekawsze. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom dopisywały humory - dzieliły się wrażeniami z wycieczki. Z uśmiechem na twarzach, troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy do naszego przedszkola. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczył dzieciom wielu nowych wrażeń i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Bardzo nam się podobało i z pewnością za jakiś czas znów odwiedzimy mieszkające w ZOO zwierzątka.

GALERIA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEPROWADZONE PRZEZ MAMĘ

Dnia 16.05.2018 r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia plastyczne prowadzone przez mamę Emila i Kamila. Dzieci miały okazję zrobić samodzielnie piasek księżycowy i ciecz nieniutonową. Pobudzały zmysł dotyku dzięki ścieżce sensorycznej oraz makaronowemu szaleństwu.
Dzięki tej zabawie dzieci miały okazję badać różnice w konsystencji i substancji, lepić różne kształty, mieszać kolory, obserwować nowe zjawiska, stymulować węch oraz koordynację oko-ręka.

GALERIA

TEATRZYK "WIŚLANE OPOWIEŚCI"

Dziś w naszym przedszkolu gościliśmy teatrzyk kukiełkowy, który pokazał spektakl pt. "Wiślane opowieści". Przedstawienie obejrzeliśmy dzięki współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką w Karczewie. Spektakl opowiadał o problemie jakim jest zaśmiecanie Wisły. Dzięki Antkowi, sumowi i czapli dowiedzieliśmy się w jaki sposób można chronić rzekę przed zanieczyszczeniem oraz jak ważne jest dbanie o przyrodę wokół Wisły.  Przedszkolaki były zachwycone przedstawieniem, słuchały w ciszy i skupieniu. Dziękujemy za wizytę aktorom i zapraszamy ponownie !

GALERIA

KONKURS - "ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI"

Dnia 18.04.2018 r. został podsumowany konkurs pt. „Światowy Dzień Książki” zorganizowany przez p. Annę Trzaskowską z biblioteki szkolnej. Zadaniem dzieci przedszkolnych, było wykonanie pracy plastycznej lub książeczki, na temat przeczytanej książki w ferie. Każde dziecko dostało nagrodę w postaci książki. Nagrody były zasponsorowane przez Radę Rodziców.

GALERIA

"PSZCZÓŁKA MAJA - MIODOWE IGRZYSKA" WYCIECZKA DO KINA PROMENADA  W WARSZAWIE

Nasze przedszkolaki z grupy I "SMERFY" i grupy II "ELFY" 18.04.2018 wybrały się na wycieczkę autokarową do kina Promenada w Warszawie. Tam obejrzały film pt. "PSZCZÓŁKA MAJA - MIODOWE IGRZYSKA". Dzieci bardzo były zadowolone z filmu i bardzo się im podobał.

GALERIA

SPOTKANIE Z PANIĄ STOMATOLOG

W dniu 13.04.2018r. w naszym przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Naszych przedszkolaków odwiedziła Pani z Gabinetu Stomatologicznego HADENT w Otwocku. W  bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawiła sposoby dbania o piękny i zdrowy uśmiech. Dzieci poznały rodzaje zębów oraz dowiedziały się co to jest próchnica i dlaczego psują się zęby a także jak prawidłowo należy je szczotkować. W ramach praktycznych działań samodzielnie umyły olbrzymie zęby maskotce – smokowi. Na zakończenie każde dziecko otrzymało  prezenty : kalendarz mycia zębów, lusterko stomatologiczne, maseczkę, rękawiczki…., które sprawiły dzieciom wiele radości. Mamy nadzieję, że to spotkanie zmotywuje wszystkie dzieci do systematycznego dbania o swoje zęby.

GALERIA

WYCIECZKA DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Nasze przedszkolaki z grupy III "GUMISIE" i grupy IV "KRASNALE" 12.04.2018 wybrały się na wycieczkę autokarową do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zwiedzanie obejmowało najbardziej ciekawe miejsca. Apartament Wielki w skład którego wchodzi: Pokój Marmurowy, Sala Rycerska, Sala Tronowa, Pokój Konferencyjny; Apartamenty Królewskie, które składają się z Sali Gwardii Konnej Koronnej, Pokoju Oficerskiego, Pokoju Canaletta, Kaplicy Małej, Pokoju Audiencjonalnego Starego, Sypialni, Garderoby i Gabinetu Króla, Pokoju Zielonego, Pokoju Żółtego…. Podczas zwiedzania był obecny przewodnik, który oprowadzał nas po przepięknych komnatach zamkowych, opowiadając o historii zamku jego mieszkańcach i ciekawostkach. Pięknie zrekonstruowane wnętrza zamku jak i zachowane oryginalne przedmioty, obrazy cieszyły nasze oczy.
Po zwiedzeniu zamku grupy udała się na spacer po starówce w celu poznania następujących miejsc: Starego Miasta, Katedrę św. Jana, Pomnika Syrenki, mury Barbakan, Kolumny Zygmunta III Wazy.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z POWIETRZEM

Dnia 05.04.2018r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Eksperymenty dotyczyły powietrza i wszystkiego co z nim związane. Dzieci sprawdzały czy powietrze z włączonej suszarki jest w stanie utrzymać piłeczkę w powietrzu, oraz celowały nią do plastikowej rury. Oczywiście Nasze zdolne przedszkolaki świetnie dały sobie radę z tym zadaniem. Pan pokazał nam również na jakiej zasadzie działa poduszkowiec oraz jak daleko można wystrzelić balona. Jak zwykle dzieci były zachwycone możliwością obcowania z nauką i doświadczeniami oraz bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „KULISY TEATRU” – TEATR GARGULEC.


22 marca zagościł w naszym przedszkolu Teatr Gargulec. Tym razem aktorzy przedstawili dzieciom spektakl „Kulisy teatru”. Jak to jest być aktorem? Co to są rekwizyty? Czy trudno jest pokazać u siebie różne emocje? Podczas tego występu dzieci otrzymały odpowiedzi na wszystkie te pytania. Zobaczyły, jak pracuje aktor i same mogły poczuć się prawdziwymi aktorami, ucząc się wyrażać emocje: smutek, złość, wstyd, radość. Przedszkolaki zobaczyły, jak można ożywić lalkę teatralną - pacynkę i przekonały się, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie wystarczy samo nałożenie pacynki (np. wrony) na dłoń jak rękawiczki, aby się poruszała, ale trzeba też nadać postaci odpowiedni głos i charakter. Przecież wrona nie może mówić głosem księżniczki :) Podsumowując - dużo śmiechu jak zawsze i wspólnej zabawy oraz dużo wiedzy o teatrze. Czekamy z niecierpliwością na następny spektakl.

GALERIA

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

21.03.2018 r. nasze przedszkolaki pożegnały Zimę oraz oficjalnie przywitały wiosnę. Do przedszkola przyszedł list od bociana, został on odczytany, a następnie została spalona i zatopiona Marzanna. Atrakcji było jednak więcej. Przedszkolaki rysowały białą kredą bazie na dzrzewie. Zwieńczeniem naszej wyprawy było przeciąganie liny w wykonaniu Wiosny-grupy Krasnali oraz Zimy-grupy Gumisiów. Oczywiście walkę wygrała Wiosna. Witamy Panią Wiosnę!

GALERIA

WYCIECZKA DO TEATRU "JARACZ" W OTWOCKU

20 marca 2018r.  dzieci z grupy "Smerfy" i grupy "Elfy" wybrały się na spektakl „ ” do teatru "Jaracz" w Otwocku. Obejrzały przedstawienie teatralne oparte na motywach lektury „Puc, Bursztyn i goście” J. Grabowskiego.

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE WIELKANOCNEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 17.03.2018 r. (sobota) w godz. 1000 - 1200 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci i ich rodziców.  W tym roku zajęcia  zorganizowane były dla wszystkich grup przedszkolnych. Uczestnicy wykonywali zajączka i kurkę z ozdobnego papieru. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

I GMINNY ŁUGUSIOWY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 16.03.2018 r. odbył się I Gminny Ługusiowy Konkurs Recytatorski.  W konkursie wzięło udział 6 dzieci  z naszego przedszkola. Dzieci zaprezentowały utwory polskich poetów.
W kategorii dzieci 5-6 letnich:   II miejsce zajął  Joachim S.
W kategorii dzieci 3-4 letnich:   II miejsce zajął   Filip Z. 
Wszystkie dzieci ze sceny zeszły z uśmiechem na ustach oraz z tomikiem wierszy.

GALERIA

"WARSZAWSKA SYRENKA" - KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje Gminne 41. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA odbyły się 15 marca 2018 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie. Myślą przewodnią konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 3 dzieci: Zuzia B., Szymon Ł. i Joachim S. z grupy "Krasnale". Nagrodę Gminną zdobył Joachim S., natomiast w Eliminacjach Powiatowych w kategorii I-szkoła podstawowa, kl. 0 - III zdobył IIImiejsce.

GALERIA

"PSZCZÓŁKA MAJA - MIODOWE IGRZYSKA" WYCIECZKA DO KINA PROMENADA  W WARSZAWIE

Nasze przedszkolaki z grupy III "GUMISIE" i grupy IV "KRASNALE" 08.03.2018 wybrały się na wycieczkę autokarową do kina Promenada w Warszawie. Tam obejrzały film pt. "PSZCZÓŁKA MAJA - MIODOWE IGRZYSKA". Dzieci bardzo były zadowolone z filmu i bardzo się im podobał.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z MAGNESEM

Dnia 01.03.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Dzieci zapoznały się z właściwościami magnesu. Eksperymentowały jak działa magnes, co go przyciąga, a co odpycha. Wykonywały doświadczenia z opiłkami żelaza, które pod wpływem magnesu przybierały różne kształty. Na koniec bawiły się w poszukiwaczy skarbów. Prowadzący skonstruował również elektromagnes, mały silniczek i zaprezentował ich działanie. Dzieci były jak zawsze pod ogromnym wrażeniem i aktywnie uczestniczyły w eksperymentach.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU"

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal karnawałowy”, prowadzony przez zaprzyjaźniony teatr „Gargulec”.
13 lutego 2018r. rodzice przygotowali dla swoich pociech ciekawe stroje. Ich pomysłowość nie miała granic. Na balu, obok księżniczek, wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy - komandosów, pojawiły się postaci z ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja, Myszka Miki…. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce –  przy rytmach wesołej muzyki, dzieci z ochotą uczestniczyły we wspólnych zabawach, korowodach i konkursach z nagrodami. Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcia. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W sobotę 13.01.2018 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny zakończony wręczeniem okolicznościowych laurek i upominków. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Dziadkowie i babcie mogli zrobić sobie zdjęcie ze swoimi wnuczętami. Zdjęcia wykonywała zaprzyjaźniona z przedszkolem Pani fotograf. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY ZE  ŚWIATŁEM  FLUORESCENCYJNYM

Dnia 11.01.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania było światło fuorescenyjne. Dzieci dowiedziały się o jego właściwościach. Obejrzały ciekawe eksperymenty co przedstawia galeria zdjęć.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „SIKORKA AGATKA” – TEATR GARGULEC.

Dnia 04 stycznia 2018 r.  gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów Teatru Gargulec z przedstawieniem „Sikorka Agatka”. Dzieci podczas spektaklu poznały niektóre gatunki ptaków: wróbelek, sikorka, bocian, dzięcioł oraz dowiedziały się na czym polega zawód ornitologa. Przekonały się, jak ciężko przetrwać zimę naszym skrzydlatym przyjaciołom i  w jaki sposób można im pomóc. Wraz z tytułową bohaterką dzieci poznały zimowe obyczaje ptaków żyjących w Polsce. Niezwykła scenografia, piękne i kolorowe kostiumy oraz muzyka pozwoliła małym widzom poczuć sie jak w teatrze.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Dnia 21.12.2017 r. dzieci z grupy IV "KRASNALE" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali program arystyczno-muzyczny. Po przedstawieniu przybył do dzieci Mikołaj i rozdał wszystkim prezenty.

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ Z DZIEĆMI I ICH
RODZICAMI

Dnia 09.12.2017 w godzinach 10.00-12.00 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia o tematyce Bożonarodzeniowej. W tym roku zajęcia  zorganizowane były na sali gimnastycznej dla wszystkich grup przedszkolnych .  Uczestnicy wykonywali ozdoby choinkowe z masy porcelanowej. Po połączeniu składników oraz rozwałkowaniu masy, uczestnicy warsztatów wykonywali piękne ozdoby, które zapewne zawisły na tegorocznych choinkach.
Dziękujemy za tak liczne przybycie.

GALERIA

WYCIECZKA DO SALI ZABAW ,,MADAGASKAR" W OTWOCKU

06.12.2017 r. (środa) dzieci w ramach mikołajek były w sali zabaw "MADAGASKAR" w Otwocku. Salę odwiedził również św. Mikołaj, z którym dzieci świetnie się bawiły i otrzymały słodki upominek. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

"DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"

Dnia 24.11.2017 r. dzieci z naszego przedszkola obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Obejrzały montaż słowno-muzyczny przygotowany przez p. Anię z Biblioteki Szkolnej przy udziale dzieci ze Szkoły Podstawowej. Poznały Kubusia Puchatka i jego przyjaciół oraz Misia Padingtona.
Na koniec dzieci wspólnie z aktorami zatańczyły do utworu "Pokochaj pluszowego misia", a Kubuś Puchatek w nagrodę rozdał im cukierki. Wszyscy wspólnie wesoło się bawiliśmy i oczekujemy misiów w przyszłym roku.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z  CIEKŁYM AZOTEM

Dnia 23.11.2017 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania był ciekły azot. Dzieci dowiedziały się o jego właściwościach. Obejrzały ciekawe eksperymenty co przedstawia galeria zdjęć.

GALERIA

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 10 listopada dzieci z grupy "Gumisie" wzieły udział w Wieczorze Pieśni Patriotycznej zorganizowanym przez naszą szkolę. Dwoje dzieci powiedziało wiersz W. Bełzy "Kto ty jesteś?", a cała grupa zaśpiewała piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem". Dziękujemy Rodzicom za przyprowadzenie dzieci w galowych strojach oraz wspólne świętowanie Święta Niepodległości.

GALERIA

11 LISTOPADA

10.11.2017 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było uczczenie pamięci walczących o niepodległość żołnierzy oraz zapalenie zniczy na ich grobach.

GALERIA

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

31.10.2017 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

WYCIECZKA DO TEATRU "JARACZ" W OTWOCKU

27 października 2017r.  dzieci z grupy "Gumisie" i grupy "Krasnale" wybrały się na spektakl „Cztery łapy ” do teatru "Jaracz" w Otwocku. Obejrzały przedstawienie teatralne oparte na motywach lektury „Puc, Bursztyn i goście” J. Grabowskiego.
Spektakl od samego początku wzbudził zainteresowanie dzieci. Przyczyniła się do tego świetna gra aktorów, piękne kolorowe dekoracje oraz pomysłowe kostiumy. Nie brakowało też efektów specjalnych, które dodawały wielu emocji. Sztuka miała ogromne walory wychowawcze. Uczyła młodych widzów życzliwego stosunku do zwierząt oraz zasad życia w grupie.

GALERIA

PRZEDSTAWIENIE pt. „WYBIERZ NUMER 112” – TEATR GARGULEC.

19 października 2017 r. dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Wybierz 112″, w wykonaniu aktorów Teatru „Gargulec”. Był to spektakl pozwalający przedszkolakom zapamiętać i zrozumieć do czego służy numer 112. Dzieciom bardzo podobał się barwny spektakl obfitujący w niespodziewane wydarzenia akcji. Podczas oglądania przedstawienia dzieci zainteresowały charakterystyczne postacie: Strażak, Policjant, Lekarz, Chochlik, Pan Telefon i główna bohaterka – mała dziewczynka Ania. Teatrzyk nie tylko bawił naszych przedszkolaków, ale przede wszystkim uczył, a wesołe piosenki w wykonaniu aktorów ułatwiły przedszkolakom zapamiętanie numeru alarmowego.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z  DWUTLENKIEM WĘGLA

Dnia 12.10.2017 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania był dwutlenek węgla. Dzieci dowiedziały się o jego właściwościach i brały aktywny udział w doświadczeniach z wykorzystaniem suchego lodu. Obejrzały kilka eksperymentów m.in. tworzenie się gazu w balonie, w pudełku itd co przedstawia galeria zdjęć.

GALERIA

CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ W CELESTYNOWIE

W dniu 09.10.2017 (poniedziałek) dzieci z przedszkola odbyły wycieczkę do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Miały okazję zwiedzić las, zapoznać się z roślinami i ziołami. Były też na bagnach Goździńskich gdzie oglądały tam rośliny. Z kolei w budynku Centrum Edukacji słuchały odgłosów lasu i zwierząt oraz obejrzały ekspozycje zwierząt. W kolejnej części pobytu dzieci, kolorowały obrazek drzewa jesiennego. Na koniec miały możliwość pobawić się na placu zabaw.
W drodze powrtnej z Centum Edukacji Leśnej dzieci odwiedziły Schronisko dla bezdomnych  zwierząt w Celestynowie. Przekazały zebraną w akcji charytatywnej karmę.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie akcji.

GALERIA

"TRZY ŚWINKI" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 29.09.2017 r. firma fotograficzna wykonała dzieciom zdjęcia w strojach indyjskich, poprzedzone teatrzykiem kukiełkowym "Trzy świnki".

GALERIA

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

W dniu 24.09.2017 r. (niedziela) przedszkole w Otwocku Wielkim we współpracy z OSP Otwock Wielki zorganizowało "Święto pieczonego ziemniaka". Wydarzenie cieszyło się dużym zinteresowaniem dzieci jak i rodziców. Odbyły się warsztaty plastyczne, w których wykorzystano ziemniaki i inne skarby jesieni. Po zajęciach i zabawach wszyscy mogli spędzić czas przy ognisku, które przygotowali strażacy z OSP w Otwocku Wielkim dzięki wsparciu sponsorów.

GALERIA

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 30.08.2017 r. (środa) w godz. 1000 - 1200 odbyło się spotkanie nowoprzyjętych dzieci z ich rodzicami. Rodzice z dziećmi poznali panie wychowawczynie oraz obejrzeli salę, łazienki i szatnię. Był czas na wspólną zabawę oraz rozmowy z wychowawcami.

    ______________________________________________________________________________________

ROK 2016/2017
         ______________________________________________________________________________

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 26.06.2017 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2016/2017”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Wszystkie dzieci żegnały: panią dyrektor, swoje panie, kucharki, pomoc czyli żegnały się z przedszkolem, żeby przywitać szkołę. Na zakończenie pani dyrektor rozdała dzieciom pamiątkowe książki. Po uroczystości wszyscy pracownicy zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek który przygotowali. Przykro jest żegnać nasze starszaki, ale życzymy im powodzenia w szkole.

GALERIA

P o d z i ę k o w a n i e

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Otwocku Wielkim składa  podziękowania sponsorom „Pikniku Rodzinnego 2017r” zorganizowanego w dniu 28.05.2017r na terenie placówki:

1.     Panu Grzegorzowi Sasinowi

2.     Sztuka Mięsa Food Expres – Jacek Piwowarczyk

3.     Marian Teperek Wyroby Garmażeryjne

4.     Pani Małgorzacie Jankowskiej

5.     P. Katarzynie i Marcinowi Łapotom

Bardzo  serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za okazaną pomoc, wsparcie finansowe i życzliwość w organizacji „Pikniku Rodzinnego 2017r”.

Dziękuję wszystkim Pracownikom za zaangażowanie  i ogromny wkład pracy.

                                                      Grażyna Marczak  - dyrektor ZSP w Otwocku Wielkim


"MAGICZNE OGRODY" WYCIECZKA AUTOKAROWA DO JANOWCA

Dnia 02.06.2017 r. z okazji Dnia Dziecka dzieci z naszego przedszkola wyjechały na wycieczkę do Tematycznego Parku Rodzinnego „Magiczne Ogrody” w Janowcu. Podczas pobytu w ogrodach na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry i zabawy z animatorem, wizyta w krainie wróżek Smużek, zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i na Krasnoludzkiej karuzeli, zabawy w krainie Bulwiaków, zabawy na Robankowej Łące, Smoczym placu zabaw i dmuchańcach. W tym dniu nikomu nie groziła nuda, każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Największe wrażenie na dzieciach zrobiło pole z gigantycznymi marchewkami, Robanki, śpiewający skrzat, mruczące drzewa. Szczęśliwi choć bardzo zmęczeni wróciliśmy do domu. 

GALERIA

wyjechały na wycieczkę do Tematycznego Parku Rodzinnego „Magiczne Ogrody” w Janowcu. Podczas pobytu w ogrodach na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry i zabawy sportowe z animatorem, przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie, wizyta w krainie wróżek Smużek ,zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu szkoleniowym, zabawy w krainie Bulwiaków , zabawy na Robankowej Łące, Smoczym placu zabaw i dmuchańcach. W tym dniu nikomu nie groziła nuda, każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Największe wrażenie na dzieciach zrobiło pole z gigantycznymi marchewkami, Robanki, śpiewający skrzat, mruczące drzewa. Szczęśliwi choć bardzo zmęczeni wróciliśmy do domu. - See more at: http://przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl/wycieczki/wycieczka-do-magicznych-ogrodow-2/#sthash.oQNtwBsD.dpuf
wyjechały na wycieczkę do Tematycznego Parku Rodzinnego „Magiczne Ogrody” w Janowcu. Podczas pobytu w ogrodach na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry i zabawy sportowe z animatorem, przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie, wizyta w krainie wróżek Smużek ,zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu szkoleniowym, zabawy w krainie Bulwiaków , zabawy na Robankowej Łące, Smoczym placu zabaw i dmuchańcach. W tym dniu nikomu nie groziła nuda, każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Największe wrażenie na dzieciach zrobiło pole z gigantycznymi marchewkami, Robanki, śpiewający skrzat, mruczące drzewa. Szczęśliwi choć bardzo zmęczeni wróciliśmy do domu. - See more at: http://przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl/wycieczki/wycieczka-do-magicznych-ogrodow-2/#sthash.oQNtwBsD.dpuf

ODWIEDZINY W KOMENDZIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU

W dniu 30.05.2017 r. dzieci z grupy "Gumisie" i "Krasnale" wzięły udział w akcji edukacyjnej upowszechniającej wiedzę o zasadach zachowania bezpieczeństwa i postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Dzieci wysłuchały i aktywnie uczestniczyły w pogadance na temat telefonów alarmowych: 997, 998, 999, 112, poznały zasady zachowania podczas zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru, obejrzały pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu IRG oraz próbowały swoich sił na placu ćwiczeń przy użyciu prądownicy. Wszystkie dzici były pod ogromnym wrażeniem tego co widziały, a za udział w odwiedzinach od strażaków otrzymały pamiątkowe plakietki.

GALERIA

PIKNIK RODZINNY

W dniu 28.05.2017 (niedziela) od godz. 12.00 odbył się w naszej placówce "Piknik Rodzinny". Na początku dzieci przedszkolne z poszczególnych grup zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji "Dnia Mamy i Dnia Taty". Następnie dzieci wraz z rodzicami korzystali z różnych atrakcji: bańki mydlane, dmuchane zamki, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, modelowanie balonów, balony dmuchane helem, loteria książkowa oraz różnego rodzaju stoiska z artkułami do kupowania. Zorganizowana była też kawiarenka, lody, grill, popcorn,  do których artykuły sponsorowali rodzice. Zabawa była bardzo udana.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SPONSOROM I RODZICOM ZA UŚWIETNIENIE "PIKNIKU RODZINNEGO".

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY ZE  ŚWIATŁEM 

Dnia 17.05.2017 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania było światło. Dowiedzieliśmy się co to jest światło i jak powstaje. Sprawdziliśmy również jakie materiały przepuszczają światło, a jakie nie. Obejrzeliśmy kilka eksperymentów m.in. rozszczepienie światła przez pryzmat - powstawanie tęczy, ogladanie świata przez kolorowe folie itd.

GALERIA

"MAGICZNY SKLEPIK" - TEATRZYK KALEJDOSKOP W PRZEDSZKOLU

10 maja 2017 r. gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z Teatru „Kalejdoskop”. Tym razem zaprosili nas na przedstawienie pt: „Magiczny sklepik”. Bajka opowiadała o tym, że zawsze warto czytać bajki i baśnie, które są kluczem do krainy dziecięcych marzeń i świata magii. Piękne dekoracje, piosenki i dialogi, jak zwykle zaczarowały naszych przedszkolaków.

GALERIA

"WESOŁE KOTY" - WYCIECZKA DO TEATRU MASKARADA W WARSZAWIE

Dnia 25.04.2017 r. dzieci z naszego przedszkola pojechały na wycieczkę do Warszawy do Teatru Maskarada na spektakl pt. "Wesołe koty"..
Poznaliśmy roztańczone, rozśpiewane i psotne koty z wierszy Marii Konopnickiej. „Feliks”, „Mikuś” i „Kizia” zaprosiły młodych widzów do zabawy na koci bal. Piękne wiersze, barokowe kostiumy, muzyka H. Wieniawskiego i piosenki Z. Całki tworzyły magiczny i interaktywny "koci świat" dla naszych przedszkolaków.
Po zakończeniu przedstawienia dzieci z ochotą zjadły słodką babeczkę i popiły sokim, następnie ulicami Krakowskiego Przedmieścia wróciliśmy do autokaru.
Był to dzień pełen emocji, wrażeń i radości.

GALERIA

"W KRAINIE WRÓŻEK" - TEATRZYK KALEJDOSKOP W PRZEDSZKOLU

W dniu 19.04.2017 roku odbył się teatrzyk pt. W krainie wróżek" bajka pro-ekologiczna, mówiąca również o przyjaźni.
Ziemia bez drzew i kwiatów. Pełen brudu i smutku świat przyszłości. Gdzieś daleko istnieje jeszcze miejsce, gdzie można zobaczyć zieleń, ptaki i jasne słońce. Nasi bohaterowie znajdują na śmietniku tajemniczą księgę i mapę wskazującą drogę do rajskiej krainy gdzie wciąż jeszcze światem rządzi natura. Wyprawa do tego miejsca wymaga odwagi i wytrwałości, jednak otrzymane od wróżek Wody, Ziemi i Powietrza dary, są warte trudu. A przede wszystkim warta trudu jest wiedza jaką zdobywamy na temat ochrony przyrody.
Dzieci chętnie słuchały i oglądały przedstawienie. Aktorzy wzbudzili zainteresowanie otaczającym światem. Wdrażali do szanowania przyrody, uwrażliwiali na jej piękno. Tłumczyli o konieczności ochrony przyrody i przeciwstawianiu się jej niszczeniu. Utrwalali umiejętności segregowania odpadów.
Dzici gromkimi brawali nagradzali występ.

GALERIA

"JAK KICIA I GAPCIO RATOWALI ZIEMIĘ" - TEATRZYK "MALUSZEK" W PRZEDSZKOLU

Dnia 07.04.2017 r. (piątek) w przedszkolu dzieci obejrzały przedstawienie Teatru kukiełkowego "Maluszek" pt. "Jak Kicia i Gapcio ratowali Ziemię " zorganizowaną przez Miejsko - Gminną Bibliotekę w Karczewie. Przygody Kici i Gapcia ukazują jak ludzie niszczą ziemię. Zwierzątka postanawiają ratować przyrodę i proszą o pomoc dzieci. W przedstawieniu biorą udział zwierzątka: kot, pies, wiewiórka, mysz, zając, żaba i wilk.

GALERIA

"MAGICZNE SŁOWO" - TEATRZYK "BAJKA" W PRZEDSZKOLU

Dnia 06.04.2017 r. (czwartek) w przedszkolu dzieci obejrzały przedstawienie Teatru Lalek "Bajka" pt. "Magiczne słowo", które uzmysłowiło dzieciom jak ważne jest w życiu używanie czarodziejskich słów oraz szacunek do drugiego człowieka.
Akcja rozgrywa się w domu Lenki, jej mamy i siostry oraz w lesie zimową porą. Po obejrzeniu spektaklu dzieci bardzo celnie odpowiadały na pytania animatorrów dotyczące treści utworu. Na koniec wykonano zdjęcia z bohaterami przedstawienia.

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE WIELKANOCNEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 01.04.2017 r. (sobota) w godz. 1000 - 1200 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci i ich rodziców. Grupa "Smerfy" pracowała nad zajączkami z bibuły i koszyczkami z papieru kolorowego, grup "Elfy" robiła zajączki z włóczki, grupa "Gumisie" przyrządzała mazurki wielkanocne, a grupa "Krasnali" wykonywała palmy wielkanocne. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

Dziś nasze przedszkolaki pożegnały Zimę oraz oficjalnie przywitały wiosnę. Do przedszkola przyszedł list od bociana, został on odczytany, a następnie została spalona i zatopiona Marzanna. Atrakcji było jednak więcej. Przedszkolaki rozwiązywały mnóstwo zagadek o tematyce wiosennej. Zwieńczeniem naszej wyprawy było przeciąganie liny w wykonaniu Wiosny-grupy Krasnali oraz Zimy-grupy Gumisiów. Oczywiście walkę wygrała Wiosna. Witamy Panią Wiosnę!

GALERIA

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

17 marca 2017 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Centrum Nauki Kopernik to duży gmach, w którym czekało na nas wiele naukowych atrakcji. To świat samodzielnego eksperymentowania. Podczas zwiedzania najbardziej zaciekawiło nas wielkie wahadło, prototyp maszyny latającej Leonardo, model tornado, armatka powietrzna. Przyjemnie było posłuchać dźwięków różnych instrumentów, zagrać na harfie i olbrzymim bębnie.
Wiele uciechy sprawiły nam doświadczenia z wodą, m.in. wodny wir, chociaż trochę się przy tym co nie którzy pomoczyli.
Najbardziej podobało nam się na placyku zabaw Bzzz! Mogliśmy odkrywać i poznawać różne rzeczy, takie, których jeszcze nigdy nie widzieliśmy, np.: patrzenie przez peryskop, lornetkę – oglądanie i słuchanie odgłosów zwierząt, poznawanie zapachów. Mogliśmy oglądać i poznawać tropy zwierząt, działanie magnesów, odciskać swoją dłoń. Poznawaliśmy właściwości dźwięku. Mogliśmy tam wesoło bawić się: oglądać cienie, układać klocki, zjeżdżać, wspinać się, chować w różnych zakamarkach.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z  DŹWIĘKIEM 

Dnia 15.03.2017 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem spotkania był dźwięk. Dowiedzieliśmy się co to jest dźwięk i jak powstaje. Sprawdziliśmy również jakie materiały przewodzą dżwięk,a jakie nie. Obejrzeliśmy kilka eksperymentów m.in. czy telefon (spakowany w foliową torebkę) zanurzony w wodzie przewodzi dźwięk, czy ławka na której siedzimy może przenosić dźwięk, jak „grają” kieliszki, w których jest woda. Zwieńczeniem naszego spotkania było eksperymentowanie z masą plastyczną, która położona na głośniku pod wpływem drgań zmieniła stan skupienia z ciekłego na stały i podskakiwała w rytm muzyki.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY"

W dniu 09.02.2017 r. (czwartek) w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci z grup były przebrane w kolorowe stroje. Bal był prowadzony przez  - „KALEJDOSKOP” z Krakowa firmę z zewnątrz. Zorganizowali oni dzieciom wiele konkursów i zabaw. W przerwie w każdej grupie był przygotowany przez rodziców poczęstunek dla dzieci.

GALERIA

"KRÓLOWA ŚNIEGU" WYCIECZKA DO KINA W WARSZAWIE

Nasze przesdzkolaki 03.02.2017 wybrały się na wycieczkę autokarową do kina w Warszawie. Tam obejrzały film pt. "KRÓLOWA ŚNIEGU 3 - OGIEŃ I LÓD". Dzieci bardzo były zadowolone z filmu i bardzo się im podobał.

GALERIA

"WYJĄTKOWY GOŚĆ" - TEATRZYK "BAJKA" W PRZEDSZKOLU

Dnia 26.01.2017 r. (czwartek) w przedszkolu dzieci obejrzały przedstawienie Teatru Lalek "Bajka" pt. Wyjątkowy gość". Jest ono oparte na wartościach chrześcijańskich, opracowane na podstawie opowiadania Zofii Kossak. Była to lekcja dobroci i gościnności, potępiająca egoizm i zazdrość.
Akcja rozegrała się w domu biednego Szewca i w domu bogatego Młynarza oraz przy przydrożnej kapliczce Jezusa. Po obejrzeniu spektaklu dzieci bardzo celnie odpowiadały na pytania animatorrów dotyczące treści utworu. Na koniec wykonano zdjęcia z bohaterami przedstawienia.

GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W sobotę 21-01-2017 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny zakończony wręczeniem okolicznościowych laurek i upominków. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Z uwagi na zeszłoroczne prośby dziadkowie i babcie mogli zrobić sobie zdjęcie ze swoimi wnuczętami. Zdjęcia wykonywała zaprzyjaźniona z przedszkolem Pani fotograf. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Dnia16.12.2016 r. dzieci z grupy IV "KRASNALE" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali program arystyczno-muzyczny. Po przedstawieniu przybył do dzieci Mikołaj i rozdał wszystkim prezenty.

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ Z DZIEĆMI I ICH
RODZICAMI

W dniu 10.12.2016 r. (sobota) w godzinach 10.00 - 12.00 gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców ze swoimi pociechami. W grupie "Elfy", "Gumisie" i "Krasnale" wykonano prace plastyczno-techniczne w związku z Bożym Narodzeniem. W grupach wykonywano: choinki z piórek, malowanie farbami szopek i choinek oraz stroiki świąteczne. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

WYCIECZKA  DO SALI ZABAW ,,ŁUGI-BUGI" W KARCZEWIE

06.12.2016 r. (wtorek) dzieci w ramach mikołajek były w sali zabaw "Ługi-Bugi" w Karczewie. Salę odwiedził również   św. Mikołaj, z którym dzieci świetnie się bawiły i otrzymały słodki upominek. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 03.12.2016 r. (sobota) w godzinach 10.00 - 12.00 gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców ze swoimi pociechami. W grupie "Smerfy" wykonano prace plastyczno-techniczne w związku z Bożym Narodzeniem. W grupie wykonywano bombki z pianki brokatowej. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

"DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"

25 - 29.11.2016 r. nasze przedszkolaki odwiedził miś „Kubuś Puchatek” wraz z Panią Anią z biblioteki szkolnej. Kubuś powitał wszystkie pluszaki oraz opowiedział o sobie. Przeczytał wiersz, wymyślił wspaniałe zabawy w kole oraz pokazał jak tańczą misie. Puchatek przyniósł też miłą, słodką niespodziankę „Kubusiowe co nieco". Wszystkie dzieci spróbowały pysznych łakoci. Na zakończenie swojej wizyty, miś dał każdemu dziecku kolorowankę i poprosił o piękne pokolorowanie jego podobizny. Dziękujemy Kubusiowi za wizytę. Zapraszamy za rok.

GALERIA

"KOT W WIELKIM MIEŚCIE" - TEATRZYK KALEJDOSKOP W PRZEDSZKOLU

Dnia 23.11.2016r. do naszego przedszkola przyjechali aktorzy z teatru „Kalejdoskop” z Krakowa. Tym razem artyści przedstawili bajkę pt. „Kot w wielkim mieście” - historię dwóch kotków, z których jeden postanawia odszukać swojego brata, który mieszka w wielkim mieście. Kotkę Łapsotkę spotykają różne przygody, np. rozmawia z nieznajomym mężczyzną, który ją częstuje smakołykiem i usypia-mężczyzna ma podstępny plan, aby sprzedać jej futro.
Kotkę na szczęście ratuje strażnik kotów Chuck. Kotka nie potrafi bezpiecznie poruszać się ulicami, dlatego z pomocą przychodzi jej policjantka i wyjaśnia zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Spektakl ten przypomniał naszym przedszkolakom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak zachować się w kontakcie z nieznajomym oraz przypomniał numery alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia.
Serdecznie dziękujemy aktorom za pouczające i pełne radości przedstawienie!

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z PRĄDEM 

Dnia 21.11.2016 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy. Tematem sotkania był prąd. Dowiedzieliśmy się jak za pomocą cytryn, kabelków oraz dwóch przytwierdzonych do nich gwoździ (metalowego oraz miedzianego) możemy wytworzyć niewielką ilość prądu. Sprawdziliśmy również jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie. Jednym z eksperymentów było porównanie przewodnictwa prądu przez wodę bez minerałów (destylowana) oraz zwykła woda kranowa. Okazało się, że woda bez minerałów nie przewodzi prądu, ale dodając do niej zwykłej soli możemy przekształcić ją w dobry przewodnik. Zwieńczeniem naszego spotkania było eksperymentowanie z kulą plazmową oraz świetlówką. Dotykając jedną ręką kuli, a drugą świetlówki jesteśmy w stanie ją zapalić.

GALERIA

WYCIECZKA DO FABRYKI KRÓWEK W MILANÓWKU

15.11.2016 r. nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Fabryki Krówek mieszczącej się w Milanówku.
Słodka strona wycieczki powodowała olbrzymie zaciekawienie dzieci, które z niesamowitą uwagą słuchały i oglądały cały proces wytwarzania cukierków. Najmilszym momentem była możliwość skosztowania świeżo zrobionej na oczach dzieci Krówki. Ostatnim etapem wycieczki była lekcja samodzielnego, ręcznego ozdabiania i zawijania cukierków w papierki, co przysporzyło mnóstwo radości wszystkim obecnym.
W dobrych nastrojach i ze słodkimi minami wróciliśmy do przedszkola z zapasem cukierków dla rodziców.

GALERIA

11 LISTOPADA - UCZCZENIE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2016 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było uczczenie pamięci walczących o niepodległość żołnierzy oraz zapalenie zniczy na ich grobach.

GALERIA

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

02.11.2016 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

"KOT W BUTACH" - TEATRZYK "BAJKA" W PRZEDSZKOLU

24.10.2016 w przedszkolu miało miejsce przedstawienie „Kot w butach” w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka”. Akcja rozgrywa się w młynie, w królestwie oraz na dziedzińcu zamku Czarodzieja. W bajce występuje 11 postaci: Kot w butach, Janek, dwaj starsi bracia Janka, Król, Królowa, Królewna, Stangret, Czarodziej, chór pełniący funkcję narratora oraz Lew i mała Myszka.
Motywami przewodnimi bajki są: przyjaźń i wierność cenniejsza niż złoto, uczciwość zostaje wynagrodzona, biedny staje się bogatym, dobro odnosi zwycięstwo nad złem. Na uwagę zasługują: piękne dekoracje oraz profesjonalna oprawa muzyczna, bogate treści dydaktyczne, wartka akcja i dialogi pełne humoru, duże oryginalne kukiełki.
Cieszymy się z kolejnego spotkania z teatrem i zapraszamy do oglądania zdjęć.

GALERIA

"KURKOWO" W RUDZIE TARNOWSKIEJ

W dniu 03.10.2016 r. dzieci były na wycieczce autokarowej w Rudzie Tarnowskiej w "Kurkowie" pod hasłem "Jabłkowy zawrót głowy". W czasie pobytu w "Kurkowie" obejrzały różne rodzaje drobiu: kury, kaczki, gęsi i  indyki oraz miały zorganizowane zabawy przez panie animatorki.
Drugą część wycieczki stanowił wyjazd do sadu w Podolu Nowym. Dzieci podróżowały w wagonikach po sadzie, poznały jak sad wygląda oraz zrywały jabłka. Przedszkolaki poznały różne gatunki jabłek, szkółkę drzewek owocowych, a także zapoznały się z pracą sadownika. Pan Kazimierz K., który gościł nas w swoim sadzie opowiedział dzieciom jakie prace wykonuje się, abyśmy mogli zbierać piękne jabłka. Pokazał dzieciom sprzęty, z których korzystają zbieracze, a także ogromną chłodnię, w której jabłka zimują. Dzieci były zachwycone wyprawą i wszystkim bardzo smakowały zerwane jabłka. Po powrocie z wycieczki dzieci zawiozły również jabłka do domów.

GALERIA

PSIE TROSKI

Dnia 22.09.2016 r. dzieci z grup III "Gumisie" i IV "Krasnale" miały spotkanie z p. Tomem Justyniarskim. Jest on autorem książki pt. "Psie troski", która zajęła I miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tym samym stała się lekturą szkolną. Pan Tom przybył na spotkanie z suczką o imieniu Lusia i opowiadał dzieciom o przyjaźni zwierząt z ludźmi. Spotkanie było zorganizowane przy współpracy z Biblioteką Szkolną, której przedstawicielem jest p. Anna Trzaskowska.
Dzieci wykonały dla pisarza prace plastyczne przedstawiające ich psich przyjaciół. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z ELEKTROSTATYKI 

Dnia 21.09.2016 r. dzieci brały udział w pokazie naukowym. Gwiazdami pokazów naukowych były dzieci. W czasie spotkania przeprowadziliśmy  kilkanaście ciekawych eksperymentów fizycznych korzystając z unikalnych zestawów edukacyjnych. Pan przygotował dla nas pokaz dotyczący elektrostatyki  i prądu elektrycznego. Podczas pokazu obserwowaliśmy  elektryzowanie się przedmiotów, wywoływaliśmy   błyskawice  w maszynie elektrostatycznej, Generator Van den Graffa, przeprowadziliśmy  zabawę w fryzjera oraz obserwowaliśmy jak  wietrzyk jonowy obraca karuzelą Franklina. Młodzi uczestnicy bawili  się na tym pokazie znakomicie.

GALERIA

WYCIECZKA DO PIEKARNI "STAROPOLSKA"

19 września nasze przedszkolaki udały się na wycieczkę do piekarni "Staropolska" w Karczewie. Podczas wycieczki miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Zobaczyły maszyny, które pomagają w pracy piekarzowi, a pracownicy piekarni pokazywali sposoby zaplatania chałek, rogali, służyli informacjami na temat wypieku chleba. Mieliśmy również okazję zwiedzić ogromne magazyny z workami mąki. W piekarni wszystko było ciekawe: ogromne misy na ciasto, wózki z upieczonym chlebem, krajalnica i wielkie łopaty do wysadzania pieczywa. Największe wrażenie wywarł na przedszkolakach ogromny piec, który miał wiele poziomych drzwiczek. Dowiedzieliśmy się w jakiej temperaturze i w jakim czasie pieczony jest chleb. Na koniec dzieci zostały obdarowane pysznymi pączkami.     
Dziękujemy właścicielom i pracownikom, dzięki którym możliwa była realizacja wycieczki do piekarni.

GALERIA

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 30.08.2016 r. (wtorek) w godz. 1000 - 1200 odbyło się spotkanie nowoprzyjętych dzieci z ich rodzicami. Rodzice z dziećmi poznali panie wychowawczynie oraz obejrzeli salę, łazienki i szatnię. Był czas na wspólną zabawę oraz rozmowy z wychowawcami.

GALERIA

 

    _______________________________________________________________________________________

ROK 2015/2016
         ______________________________________________________________________________


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 28.06.2016 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2015/2016”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Na zakończenie wszystkie dzieci przedszkolne zaśpiewały posenkę pt. "Niech żyją wakacje". Z naszym przedszkolem pożegnało się pięciu chłopców, czterech z nich idzie do szkoły, a jeden zmienia przedszkole.

GALERIA

"KURKOWO" W RUDZIE TARNOWSKIEJ

W dniu 27.06.2016 r. (poniedziaek) wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Rudy Tarnowskiej. W "Kurkowie" obejrzały przedstawienie cyrkowe i brały też w nim udział. Następnie oglądały kury, kaczki, gęsi i indyki różnego gatunku. W międzyczasie panie animatorki organizowały różne gry i zabawy dla dzieci. Spędziliśmy bardzo ciekawy dzień pełen atrakcji, a w przyszłym roku przedszkolnym wybieramy się tam ponownie w czasie prac w sadach.

GALERIA

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Dnia 17.06.2016 r. (piątek) dzieci z naszego przedszkola miały spotkanie z funkcjonariuszem Policji. Pani z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Otwocku mówiła dzieciom o bezpieczeństwie w czasie zbliżających się wakacji oraz w sytuacjach dnia codziennego. Dzieci otrzymały obrazek do kolorowania. Następnie 21.06.2016 r. (wtorek) dzieci  miały spotkanie z funkcjonariuszem Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Poznały strój obowiązujący w Policji i oglądały radiowóz.

GALERIA

"KONTYNENTALNE PODRÓŻE
Z WODNIKIEM PANEM KROPLĄ"

09.06.2016 r. odbyło się muzyczne spotkanie z Panem Kroplą. Nasze przedszkolaki odbyły podróż po różnych kontynentach. Poznały muzykę i różne instrumenty. Dzieci miały okazję tańczyć przy muzyce z różnych krajów i kontynentów.

GALERIA

"JAK NIE CZYTAM - JAK CZYTAM"

Dnia 08.06.2016 r. odbyła się Ogólnopolska Akcja "JAK NIE CZYTAM - JAK CZYTAM". Przedszkolaki we współpracy ze szkolną biblioteką miały okazję wziąć w niej udział. Dzieci słuchały bajek czytanych przez Panią Dyrektor, nauczycieli oraz zaproszonych gości (mamę i babcię). Miały okazję oglądać książki swoich kolegów i koleżanek. Gościem specjalnym była Pani z Biblioteki Miejskiej w Karczewie z filią w Ostrówcu. Dzieciom bardzo podobała się ta akcja i słuchały z zaciekawieniem.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 07.06.2016 odbyły się zawody spotrowe na hali w Karczewie. Każda z grup wiekowych (3-latki, 4-latki, 5-latki) brała udział w dwóch konkurencjach sportowych. Puchar zdobyły dzieci 3-letnie, a inne medale.

GALERIA

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji "Dnia Dziecka" 01.06.2016 r. nasze przedszkolaki poszły na piknik do parku przy pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Dzieci miały zorganizowany poczęstunek przez rodziców. Bawiły się w różne zabawy: grały w piłkę, rzucały kółeczkami oraz bawiły się w zabawy  ze śpiewem "Baloniku nasz malutki", "Stary Niedźwiedź" itp. Zabawa na powietrzu była bardzo udana i cieszymy się, że pogoda nam dopisała.

GALERIA

UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I DNIA TATY

W dniach 23.05.2016 r. odbyły się uroczyste spotkania dla  MAM i TATUSIÓW z okazji ich święta. Każda z grup  przygotowała program artystyczny. Dzieci złożyły życzenia rodzicom- recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. Wielka trema, trochę łez- ale występy się udały! Rodzice byli zadowoleni i wzruszeni. Ściskali swoje pociechy i dziękowali za upominki. To był wyjątkowy i pełen wrażeń dzień. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech. Po części oficjalnej odbyły się słodkie poczęstunki. Uroczystości przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze i na pewno na długo zapadną w pamięci dzieci i rodziców.

GALERIA

Z WIZYTĄ W MUZEUM BAJEK, BAŚNI I OPOWIEŚCI...

W dniu 06. 05. 2016, dzieci z przedszkola były na wycieczce w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Spotkanie z Panem Michałem Malinowskim - założycielem muzeum dostarczyło przedszkolakom wielu pozytywnych wrażeń. Dzieci z zaciekawieniem i zaangażowaniem wysłuchały kilku bardzo ciekawych opowieści przekazanych w bardzo żywy i pełen ekspresji sposób. Dzięki wspaniałej umiejętności opowiadania prowadzącego, mogły przenieść się w świat magii, dotrzeć do krainy wyobraźni i marzeń. Pan Michał Malinowski przekonał nas do tego, że bajki są bardzo ważne dla każdego dziecka. Uwrażliwiają je na świat, otwierają oczy na to co nas otacza i   pozwalają marzyć.
Po opowieściach dzieci miały możliwość zabawy klockami MuBaBaO i zbudowania "Czekoladowej wyspy marzeń". Klocki wzbudziły entuzjazm u dzieci oraz radość z zabawy. Przedszkolaki miały również możliwość obejrzenia i zagrania na instrumentach przywiezionych z dalekich podróży. Na zakończenie tego niesamowitego dnia Pan Michał przygotował dla naszych dzieci zabawy w sali "Bajkostworów"
.

GALERIA

"KOCMOŁUSZEK" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

28.04.2016 r. w przedszkolu miało miejsce przestawienie "Kocmołuszek" w wykonaniu Teatru Lalek BAJKA.
Akcja rozgrywa się w bajkowej scenerii na zamku Księcia Brudasa. W bajce występuje 12 postaci: Książe i Księżna Brudasowie, Syn - Kocmołuszek, Córka - Anemiczka, Medyk, Służący, Ogrodniczka, Królewna Śnieżka, Brud - Czarodziej, Anemia, Próchnica, Mikroby, oraz: Witaminy, Mydło, Grzebień, Gąbka, Owoce i Warzywa. Na uwagę zasługują: piękne dekoracje oraz profesjonalna oprawa muzyczna, bogate treści dydaktyczne, wartka akcja i dialogi pełne humoru, duże oryginalne kukiełki.
Celem bajki jest promowanie zdrowego odżywiania się oraz higieny własnej i otoczenia. Do scenariusza wykorzystano teksty M. Kumor, J. Sikiryckiego oraz teksty własne.
Cieszymy się z kolejnego spotkania z teatrem i zapraszamy do oglądania zdjęć.

GALERIA

"ZACZAROWANE WYCINANKI" - WYCIECZKA DO TEATRU "BAJ" W WARSZAWIE

19.04.2016 r. (wtorek) dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w wycieczce autokarowej do teatru "Baj" w Warszawie. Obejrzały spektakl pt. "Zaczarowane wycinanki".
Kolorowa rybka zamiast spełnić trzy życzenia daje pewnemu chłopcu niezwykłe nożyczki. Może za ich pomocą wyciąć z papieru wszystko, o czym zamarzy, a natychmiast stanie się to rzeczywistością. Czy zaczarowane wycinanki przyniosą mu szczęście? Może się okazać, że kiedy ma się już wszystko, jest potwornie nudno, a proste zabawy z rodzicami stają się wartością najcenniejszą.
Twórcy spektaklu przy pomocy geometrycznych figur, gestu, elementów pantomimy, czarnego teatru, cieni i lalek odwołują się do dziecięcej wyobraźni. Znajdujące się na scenie ogromne klocki zmieniają swoje funkcje. Każdy nowy układ figur wraz z gestem aktora tworzy nowe skojarzenia. Cienie poszerzają przestrzeń, budują metafory i dopełniają nastrój sceny.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - EKSPERYMENTY Z WODĄ

17.03.2016 r. (czwartek) w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy.  Każda grupa wiekowa ("Smerfy", "Elfy", "Krasnale") miała okazję eksperymentować z wodą. Dzieci poznały przedmioty, które unoszą się na wodzie i te, które toną oraz poznały różne właściwości wody. Bardzo chętnie uczestniczyły w eksperymentach i świetnie się bawiły.

GALERIA

"CALINECZKA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

03.03.2016 r. w przedszkolu miało miejsce przestawienie "Calineczka" w wykonaniu Teatru Lalek BAJKA.
Akcja rozgrywa się: w domku Calineczki, na moczarach, w okolicy domku Żuka oraz w krainie Elfów. W przedstawieniu wzięło udział 13 postaci:
Calineczka, Matka Calineczki, Wróżka, Żaba, Motyl, 3 Żuki, Biedronka, Mysza, Kret, Jaskółka, Elf. Na uwagę zasługują: piękne dekoracje oraz profesjonalna oprawa muzyczna, bogate treści dydaktyczne, wartka akcja i dialogi pełne humoru, duże oryginalne kukiełki.
Celem bajki
było ukazanie, iż piękno zewnętrzne nie zawsze jest błogosławieństwem. Niekiedy przysparza cierpień. Calineczka jest piękna nie tylko zewnętrznie. Ma też dobre serce i zawsze chętnie wszystkim pomaga.
Cieszymy się z kolejnego spotkania z teatrem i zapraszamy do oglądania zdjęć.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY"

W dniu 02.02.2016 r. (wtorek) w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci z grup były przebrane w kolorowe stroje. Bal był prowadzony przez DIDI I TONIO - firmę z zewnątrz. Zorganizowali oni dzieciom wiele konkursów i zabaw. W przerwie w każdej grupie był przygotowany przez rodziców poczęstunek dla dzieci.

GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W sobotę 23.01.2016 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny zakończony wręczeniem okolicznościowych upominków. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Dziadkowie i babcie robili sobie zdjęcia grupowe oraz ze swoimi wnuczętami. Zdjęcia wykonywała zaprzyjaźniona z przedszkolem Pani fotograf. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

17.12.2015 r. do przedszkola przybył Mikołaj z prezentami. Dla niego dzieci z grupy średniej "Elfy" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali różne wiersze, kolędy. Na koniec wszystkie grupy zaśpiewaly kolędę "Cicha noc", po czym on rozdał im prezenty.

GALERIA

"JAŚ I MAŁGOSIA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

15 grudnia 2015 r. w przedszkolu miało miejsce przestawienie o Jasiu i Małgosi na podstawie baśni Braci Grimm pod tym samym tytułem w wykonaniu Teatru Lalek BAJKA.
Akcja rozgrywała się w chacie Drwala, w lesie oraz w domku Baba Jagi. W przedstawieniu wzięło udział 10 postaci: Jaś, Małgosia, Drwal, Drwalowa, Baba Jaga, Wilk, Kózka, Lisek, Myszka oraz Dziadek jako narrator. Na uwagę zasługują: piękne dekoracje oraz profesjonalna oprawa muzyczna, bogate treści dydaktyczne, wartka akcja i dialogi pełne humoru, duże oryginalne kukiełki.
Celem bajki było zachęcenie do uprawiania sportów i prostych zajęć ruchowych, aby nie mieć wad postawy, a w przyszłości bólu pleców. Na uwagę zasługuje również przesłanie wzajemnego czynienia dobra, które w przyszłości powraca.
Cieszymy się z kolejnego spotkania z teatrem i zapraszamy do oglądania zdjęć.

GALERIA

"CZY KTOŚ WIDZIAŁ ŚW. MIKOŁAJA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 09.12.2015 r. (środa) w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt. "Czy ktoś widział św. Mikołaja". Dzieci widziały jak wygląda prawdziwy święty Mikołaj, że nie koniecznie musi mieć białą brodę i czerwone ubranie.

GALERIA

GMINNY KONKURS KOLĘD I PATORAŁEK

Dnia 09.12.2015 r. odbył się VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania uczestników odbyły się w Szkole Podstawowej nr. 2 w Karczewie. W konkursie wzieło udział 3 dzieci z grupy "Krasnale": Dagmara B., Milena A. i Filip G. Dzieci zaprezentowały utwór pt. "Gwiazdka kolęduje". Po występie wszyscy w napięciu oczekiwali na werdykt jury. Ku naszej wielkiej radości dzieci z naszego przedszkola zajeły II miejsce. Otrzymały drobne upominki oraz zostały zaproszone na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się 20.12.2015 r. w kościele św. Wita w Karczewie na mszy św. o godz. 10.30. Gratulujemy!

GALERIA

WYCIECZKA  DO SALI ZABAW ,,ŁUGI-BUGI" W KARCZEWIE

08.12.2015 r. (wtorek) dzieci w ramach mikołajek były w sali zabaw "Ługi-Bugi" w Karczewie. Salę odwiedził również   św. Mikołaj, z którym dzieci świetnie się bawiły i otrzymały słodki upominek. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 05.12.2015 r. (sobota) w godzinach 10.00 - 12.00 gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców ze swoimi pociechami. W każdej grupie wykonano prace plastyczno-techniczne w związku z Bożym Narodzeniem. W grupie  "Smerfy" wykonywano bombki z płatków kosmetycznych i włóczki. Grupa "Elfy" wykonywała stroiki i kartki świąteczne, a grupa "Krasnale" ozdabiała bombki ślimaczkami z ręczników kuchennych. Rodzice z dziećmi wykonali piękne prace. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach.

GALERIA

"DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"

W dniu 27.11.2015 r. dzieci uczestniczyły w urodzinach Pluszowego Misia. Obejrzały w związku z tym prezentację o różnych misiach żyjących na świeci i tych z dobranocek. Po gromkim odśpiewaniu 100 lat dla misia dzieci otrzymały po kawałku urodzinowego tortu.

GALERIA

"LUDOWE SHOW Z WESOŁYM STRACHEM NA WRÓBLE"

26.11.2015 r. odbyło się "Ludowe show z wesołym strachem na wróble". Dzieci miały możliwość poznania instrumentów muzycznych: marakasy i okaryna. Poza tym wesoły strach miał przygotowaną perkusję z różnej wielkości garnków zawieszonych na płocie. Przedszkolaki grały na instrumentach oraz tańczyły w rytm różnych melodii pod postaciami różnych zwierząt. Dzieci świetnie się bawiły z wesołym stachem na wróble.

GALERIA

"MAŁY CZŁOWIEK W KRAINIE WIELKOLUDÓW" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

23.11.2015 dzieci obejrzały teatrzyk pt. "Mały człowiek w krainie wielkoludów". Przedstawienie dotyczyło akceptacji w swoim środowisku osób innych niż my. Tu na przykładzie szkoły wielkoludów, do której trafia mały człowiek. W teatrzyku nawiązano do postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi.

GALERIA

"RÓŻA CHCE BYĆ DUŻA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 17.11.2015 r. w naszm przedszkolu odbyło się przedstawienie pt. "Róża chce być duża". Róża ma kilka lat i jest przedszkolakiem. Pewnego dnia podczas porannej rozmowy z tatą dochodzi do wniosku, że z przedszkolem są same problemy: trzeba leżakować, słuchać pań, dzielić się zabawkami z innymi dziećmi. Dochodzi do wniosku, że znacznie lepiej jest być dorosłym. I postanawia, że od dziś będzie dorosła i będzie wiodła życie takie, jak jej tata. Chcąc wprowadzić postanowienie w życie próbuje ubrać się w granitur i buty taty - niestety, wszystko jest na nią za duże, chce spróbować wypić kawę - ale ta jest za gorzka, chce podnieść teczkę, z którą tata chodzi do pracy - ale ta jest za ciężka. Szybko okazuje się, że bycie dorosłym wcale nie jest takie łatwe. Kiedy Róża dochodzi do tego wniosku, postanawia spróbować być taka jak jej starszy brat. Ale jego ubrania też są na nią za duże, plecak za wielki i zbyt ciężki, a w dodatku tabliczka mnożenia jest nie do ogarnięcia. Po wielu próbach mała Róża ostatecznie dochodzi do wniosku, że najwygodniej jest jej we własnych butach, panie w przedszkolu nie są znów takie złe, a leżakowanie też się przydaje. Doszedłszy do tych wniosków, wyrusza do przedszkola.

GALERIA

12 LISTOPADA - UCZCZENIE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

12.11.2015 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było uczczenie pamięci walczących o niepodległość żołnierzy oraz zapalenie zniczy na ich grobach.

GALERIA

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

02.11.2015 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

"PRZYJAŹŃ TO SKARB" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

29.10.2015 r. gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów teatru Arkadia z Krakowa, którzy zaprezentowali dla dzieci teatrzyk pt. "Przyjaźń to skarb". Widowisko było bardzo ciekawe. Razem ze zwierzętami zamieszkujacymi las wyruszyliśmy na poszukiwanie skarbu. Po drodze czekało na lisa i borsuka wiele przygód i wyzwań - żeby odnaleźć prawdziwy skarb trzeba było pokonać po drodze masę przeszkód. W lesie radą i pomocą służył krasnal. W końcu zwierzęta odnalazły skarb wspólnymi siłami. Wbrew pozorom odnaleziony skarb to nie zabawki, cenne przedmioty czy kosztowności ale PRZYJAŹŃ taka prawdziwa, której zawsze towarzyszy otwarcie na drugiego człowieka, tolerancja oraz umiejętność przebaczania za popełnione w stosunku do innych bohaterów bajki błędów oraz niewłaściwe zachowanie. Aktorzy angażowali dzieci do wspólnej zabawy, śpiewania piosenek, wykonywania ćwiczeń z lisem i borsukiem. Na zakończenie aktorzy wręczyli dzieciom "Kodeks przyjaźni".

GALERIA

"LEŚNE PRZYGODY OBRZYNKA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dzieci w dniu 13.10.2015 r obejrzały teatrzyk pt. "Leśne przygody obrzynka". Synek olbrzymów poszukiwał kogoś podobnego do siebie, bo nie pasował do swoich rodziców. Wyruszył więc przez las, w którym spotkał niedźwiedzia, dzika i lisa. Na koniec swej wędrówki napotkał krasnoludka bardzo podobnego do siebie. Okazało się, że wszystkie krasnoludki na niego czekały, więc ze skrzatem poszedł do ich wioski. Przedstawienie było urozmaicone piosenkami. Dzieci miło spędziły czas i utrwaliły wiadomości nt. zwierząt, które zamieszkują lasy.

GALERIA

WYCIECZKA  DO SALI ZABAW ,,Ługi-Bugi" W KARCZEWIE

Dnia 08.10.2015 roku przedszkolaki wybrały się na autokarową wycieczkę do przepięknej sali zabaw w Karczewie. Było barwnie, ciekawie i bardzo wesoło! Mimo początkowych obaw co do reakcji naszych najmłodszych przedszkolaków w podróży autokarem i na placu zabaw, wycieczka okazała się wspaniałą przygodą z której pozostały same miłe wspomnienia. Tym bardziej, że okazało się iż jest to bajkowy i  zaczarowany plac zabaw. Nasze przedszkolaki były bardzo odważne z radością pokonywały przeszkody i zanurzały się w kolorowych piłeczkach. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 23.09.2015 odbyły się zawody spotrowe na hali w Karczewie. Każda z grup wiekowych (3-latki, 4-latki, 5-latki) brała udział w dwóch konkurencjach sportowych. Puchar zdobyły dzieci 3-letnie.

GALERIA

"EKOPAPUGA - PLECIUGA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

15.09.2015 r. w przedszkolu dzieci obejrzały teatrzyk pt. "Ekopapuga - Pleciuga". Myślą przewodnią przedsztawienia było uzmysłowienie dzieciom potrzeby segregowania śmieci. Razem z papugą Pleciugą sprzątały zostawione przez ludzi śmieci w lesie. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniem przyczym świetnie się bawiły.

GALERIA

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 28.08.2015 r. (piątek) w godz. 1000 - 1200 odbyło się spotkanie nowoprzyjętych dzieci z ich rodzicami. Rodzice z dziećmi poznali panie wychowawczynie oraz obejrzeli salę, łazienki i szatnię. Był czas na wspólną zabawę oraz rozmowy z wychowawcami.

GALERIA

                                                _______________________________________________________________________________________

ROK 2014/2015
         ______________________________________________________________________________

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 29.06.2015 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2014/2015”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Wszystkie dzieci żegnały: panią dyrektor, swoje panie, kucharki, pomoc czyli żegnały się z przedszkolem, żeby przywitać szkołę. Na zakończenie pani dyrektor rozdała dzieciom pamiątkowe książki. Po uroczystości wszyscy pracownicy zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek który przygotowali. Przykro jest żegnać nasze starszaki, ale życzymy im powodzenia w szkole.

GALERIA

WYCIECZKA DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

W piątek 12.06.2015 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej pt. "Od gliny do garnka", co dało im możliwość zapoznania się z dawnym zawodem garncarza. Na koniec zajęć wykonały samodzielnie garnuszki z modeliny, które otrzymały do domu. Ponad to zwiedziły niektóre ekspozycje muzealne: stroje ludowe, przedmioty i narzędzia związane z dawnym gospodarstwem domowym oraz wystawę eksponatów afrykańskich. Po wizycie w muzeum dzieci oglądały zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także odbyły spacer po Ogrodzie Saskim i podziwiały tam piękną fontannę. Wycieczka była bardzo udana.

GALERIA

POKAZ PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU

11.06.2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dzieci miały możliwość poznania pracy Ratowników z grupy WOPR. Dzieci oglądały łódź służącą do ratowania ludzi z wody. Ratownicy przeprowadzili pokazową akcję ratunkową, w której później czynnie uczestniczyły dzieci. Utrwalono przez to zasasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, wzywania pomocy w razie wypadku oraz numery telefonów alarmowych.

GALERIA

"MŁODZI ODKRYWCY" - POKAZ NAUKOWY

01.06.2015 r. (poniedziałek) w naszym przedszkolu odbył się pokaz naukowy z okazji Dnia Dziecka. Celem pokazu było ukazanie właściwości powietrza i dwutlenku węgal. Każda grupa wiekowa ("Smerfy", "Elfy", "Krasnale") miała okazję eksperymentować razem z panem, który to prowadził. Na koniec atrakcją było puszczanie baniek. Dzieci bawiły się świetnie.

GALERIA

PIKNIK RODZINNY

W dniu 31.05.2014 (niedziela) od godz. 12.00 odbył się w naszej placówce "Piknik Rodzinny". Na początku dzieci przedszkolne z poszczególnych grup zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji "Dnia Mamy i Dnia Taty". Następnie dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych, loterii fantowej. Dostępny był też kram z książką oraz zorganizowany był kącik plastyczny, w którym dzieci z paniami wykonywały torebki ozdone. Zorganizowana była też kawiarenka, lody, grill do których artykuły sponsorowali rodzice. Zabawa była bardzo udana.

GALERIA

"ŻABI KSIĄŻĘ" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

20.05.2015 odbyło się przedstawienie pt. "ŻABI KSIĄŻE" zorganizowane we współpracy z Miejską Biblioteką w Karczewie. Piękna księżniczka spotyka księcia zamienionego w żabę. Postanawia pomóc mu odzyskać ludzką postać. Aby zdjąć czar Księżniczka musi pocałować żabę. Co z tego wynikło? Zobaczcie zdjęcia, a dowiecie się co było dalej. Dzieci miały możliwość pobawić się razem z aktorami.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W DNIU 20.05.2015 ODBYŁY SIĘ ZAWODY SPOTROWE NA HALI W KARCZEWIE. KAŻDA Z GRUP WIEKOWYCH (3-LATKI, 4-LATKI, 5-LATKI, 6-LATKI) BRAŁA UDZIAŁ W DWÓCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH. DZIECI ZOSTAŁY NAGRODZONE MEDALAMI.

GALERIA

"CENNE RADY" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

14 maja gościliśmy w naszym przedszkolu teatr lalek „Bajka” ze Starego Sącza, który zaprezentował nam przedstawienie „Cenne rady”. Celem bajki było ukazanie jak unikać zagrożeń na ulicy, czyli przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz gdzie szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Uczyła również aby nie ufać obcym, nie nawiązywać z nimi znajomości, nie przyjmować od nich prezentów. Dzieci z zaciekawieniem śledziły przygody kukiełkowych bohaterów. Miały okazję nie tylko rozwijać swoje zainteresowania teatrem, ale także utrwalić wiadomości na temat tego, jak ważne są cenne rady i pouczenia rodziców. Oprócz wartościowych porad teatrzyk zapewnił dzieciom dużą porcję śmiechu i radości.

GALERIA

WYCIECZKA DO ZOO W WARSZAWIE

5 maja przedszkolaki pojechały na wycieczkę autokarową do ZOO w Warszawie. Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Nasze młodsze przedszkolaki okazały się bardzo wytrwałe i przez ponad 3 godziny ( tylko krótka przerwa na drugie śniadanie) spacerowały po ogrodzie zoologicznym podziwiając swoje ulubione, egzotyczne zwierzęta. Największy podziw wśród dzieci, spośród wszystkich zwierząt wzbudziły tygrysy i słonie. Z wielkim zachwytem  obejrzały przepiękne, kolorowe ptactwo. Najbardziej figlarne okazały się jednak małpki, które na  widok dzieci dały popis wręcz cyrkowych akrobacji. Sympatię wśród dzieci wzbudziły również osiołki, które ochoczo nastawiały głowy, żeby je pogłaskać. Dzieci miały też okazję przejechać się kolejką. Podczas zwiedzania ZOO zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe, starając się uchwycić na nich to wszystko, co najciekawsze. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom dopisywały humory - dzieliły się wrażeniami z wycieczki. Z uśmiechem na twarzach, troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy do naszego przedszkola. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczył dzieciom wielu nowych wrażeń i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Bardzo nam się podobało i z pewnością za jakiś czas znów odwiedzimy mieszkające w ZOO zwierzątka.

GALERIA

"PAPUGA PLECIUGA - DOOKOŁA ŚWIATA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 29.04.2015 r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie powiązane z zabawą. Papuga i Tomek opiekun papugi zabrali dzieci w ekscytującą podróż dookoła świata. Używając wyobraźni zwiedzają z nimi m.in. Czechy, Irlandię, Hiszpanię, Afrykę i Chiny. Dzieci poznały jak się porozumiewać po czesku, tańczyć po irlandzku, stały się uczestnikami corridy, afrykańskimi bębniarzami i nauczyły się jak jeść ryż pałeczkami. W podróży pomiędzy państwami i kontynentami czekały na dzieci przeróżne zadania i przygody. To była wspaniała niezapomniana zabawa i podróż!

GALERIA

PANI PIELĘGNIARKA Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

21 kwietnia 2015 r. nasze przedszkole odwiedził specjalny gość - pani pielęgniarka. Opowiedziała w bardzo ciekawy sposób, na czym polega praca pielęgniarki, jaka jest trudna, a jednocześnie przynosi wiele radości. Pani Pielęgniarka zaprezentowała dzieciom przedmioty potrzebne pielęgniarce do codziennej pracy oraz wyjaśniła do czego służą. Pokazała strzykawki, igły, termometr, bandaże, ciśnieniomierz, stetoskop, maski tlenowe i wiele innych ciekawych rzeczy. Demonstracja stetoskopu i możliwość posłuchania bicia serca wzbudziła ogromne zainteresowanie. Dodatkową atrakcją było mierzenie ciśnienia. Przygotowała dla dzieci również specjalne zadanie sprawdzające stopień opanowania wiadomości, z którym dzieci poradziły sobie wyśmienicie.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy za bardzo miłe spotkanie oraz profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć!!!

GALERIA

WYCIECZKA  DO "ELDORADO"

Dnia 13.04.2015 roku przedszkolaki wybrały się na autokarową wycieczkę do przepięknej sali zabaw ELDORADO w Warszawie. Było barwnie, ciekawie i bardzo wesoło! Mimo początkowych obaw co do reakcji naszych najmłodszych przedszkolaków w podróży autokarem i na placu zabaw, wycieczka okazała się wspaniałą przygodą z której pozostały same miłe wspomnienia. Tym bardziej, że okazało się iż jest to bajkowy i  zaczarowany plac zabaw. Znajduje się tam dwupoziomowy wrak statku pirackiego oraz wieża stylizująca fascynujący świat podwodny. We wraku statku są mosty, siatki, przeciskacze i liny do wspinaczki. Jednak główną atrakcję stanowią trzy rodzaje zjeżdżalni: proste, w kształcie spirali, a także jedyna w swoim rodzaju zjeżdżalnia imitująca wodospad. Jej zakończenie wpada prosto do jednego z basenów wypełnionych piłkami. Nasze przedszkolaki były bardzo odważne z radością pokonywały przeszkody i zanurzały się w kolorowych piłeczkach. Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, na jedzenie i picie, a dzieci wracały bardzo zadowolone i troszeczkę zmęczone:-)

GALERIA

"WARSZAWSKA SYRENKA" - KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje gminne 38. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA odbyły się 26 marca 2015 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie. Myślą przewodnią konkursów jest rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. W tegorocznych eliminacjach wzieło udział 3 dzieci z grupy "Krasnale".

GALERIA

"ZAJĘCIA PRZEDŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI"

W dniu 21.03.2015 r. (sobota) w godz. 1000 - 1300 w naszym przedszkolu odyły się zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci i ich rodziców. Grupa "Smerfy" robiła kurczaki i zajączki z włóczki, grupa "Elfy" ozdabiała styropianowe jajka metodą decoupage, a grupa "Krasnale" ozdabiała styropianowe zające baziami.

GALERIA

POKAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH - PERKUSYJNYCH

17 marca do naszych Przedszkolaków przybył Muzyk, który przygotował specjalnie dla nich pokaz instrumentów perkusyjnych. Dzieci miały być może niepowtarzalną okazję nie tylko je zobaczyć i usłyszeć, ale przede wszystkim podjąć próbę zagrania na bębnie, werblu, perkusji czy bongosach. Pojawiło się wiele instrumentów do tej pory im nieznanych, co dodatkowo wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie pokazem. Poznały m.in. oryginalne instrumenty afrykańskie oraz insrumenty latynoamerykańskie. Na zakończenie dzieci miały okazję zagrać i potańczyć z poznanymi instrumentami. Radość z muzykowania była nieopisana.

GALERIA

"NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI" - TEATRZYK
W PRZEDSZKOLU

Dnia 16.03.2015 r. do naszego przedszkola przyjechał Teatr Arkadia z przedstawieniem  pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci”. Aktorzy w sposób radosny i przyjazny zaprezentowali przygody Zajączka i Misia, zwracając uwagę dzieci na takie cechy jak – kultura osobista, dobroć, grzeczność i przyjaźń. Wspólnie śpiewając i rozwiązując zagadki uczyliśmy się jak cenna jest przyjaźń w naszym życiu. Perypetie Misia i Zająca z którymi się zaprzyjaźniliśmy bardzo nas rozbawiły i wiele nauczyły. Dzieci wspólnie z aktorami próbowali nauczyć zajączka grzecznych manier oraz kilku magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Zabiegi by zajączek nauczył się tych słów wywoływały wiele żywych emocji oraz salw śmiechu małej widowni.  Piękna scenografia kolorowego lasu, w którym mieszkali nasi przyjaciele, sprawiła że poczuliśmy się jego częścią i przenieśliśmy się w magiczny świat teatru. Na zakończenie spotkania z Misiem i Zającem, zamiast tradycyjnego „do widzenia”, wszyscy obecni na sali, złożyli przysięgę:
„Jestem mały, będę duży, na pochwałę też zasłużę,
już nikomu źle nie zrobię, będę się podobać tobie.”

Spektakl dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i mnóstwo radości.

GALERIA

"PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W PIEKARNI"

Celem wychowania przedszkolnego jest między innymi – „ budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, wspieranie ich ciekawości i aktywności…”
W dniu 03.03.2015 r. dzieci z naszego przedszkola  udały się na wycieczkę do piekarni pana Ryszarda Krawczyka w Karczewie.
Podczas wycieczki miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Słuchając informacji zwiedziły magazyn, obserwowały pracę urządzeń służących do produkcji pieczywa, bułek słodkich oraz pączków. Mogliśmy zapoznać się z tym jak wygląda przygotowanie ciasta na chleb , od momentu przygotowania zakwasu i jak wygląda piec do wypieku pieczywa. Widzieliśmy również jak gotowy, upieczony już chleb za pomocą specjalnej łopaty wyjmowano z pieca.
Dziękujemy właścicielowi za możliwość zwiedzenia piekarni, poznania pracy piekarza i cukierników zapoznania z tajnikami wypieku pieczywa i ciast. Na koniec dzieci podziękowały i wręczyły własnoręcznie wykonaną laurkę, oraz zostały obdarowane słodkim upominkiem.
Było interesująco i pachnąco.

GALERIA

"WIZYTA U DENTYSTY" - TEATRZYK
W PRZEDSZKOLU

W dniu 23.02.2015 r. (poniedziałek) w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt.: ,,Wizyta u dentysty". Głównym motywem przedstawienia było ukazanie problemu nie leczenia zębów i jedzenia za dużo słodyczy. Dzieci dowiedziały się dlaczego warto dbać o zęby oraz, że nie należy czekać kiedy boli nas ząb. W takich wypadkach najlepszym lekarstwem jest wizyta u dentysty.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY"

W dniu 29.01.2015 r (czwartek) w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci z grup były przebrane w kolorowe stroje. Bal był prowadzony przez DIDI I TONIO - firmę z zewnątrz. Zorganizowali oni dzieciom wiele konkursów i zabaw. W przerwie w każdej grupie był przygotowany przez rodziców poczęstunek dla dzieci.


GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W środę 21-01-2015 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny zakończony wręczeniem okolicznościowych laurek. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Z uwagi na zeszłoroczne prośby dziadkowie i babcie mogli zrobić sobie zdjęcie ze swoimi wnuczętami. Zdjęcia wykonywała zaprzyjaźniona z przedszkolem Pani fotograf. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

W piątek 19-12-2014 do przedszkola przybył Mikołaj z prezentami. Dla niego dzieci z grupy średniej "Elfy" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali różne wiersze, kolędy. Na koniec wszystkie grupy zaśpiewaly kolędę "Cicha noc", a specjalnie dla Mikołaja zaprezentowały piosenkę "Mikołaj" po czym on rozdał im prezenty.

GALERIA

"GUCIO ZACZAROWANY" - TEATRZYK
W PRZEDSZKOLU

W dniu 11.12.2014 r. (czwartek) w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne z repertuaru Teatru Lalek ,,Bajka" pt.: ,,Gucio zaczarowany". Głównym motywem bajki było ukazanie problemu lenistwa i niechęci do nauki. Każdy ma prawo do szczęścia ... ale mamy też obowiązki.

GALERIA

  ZAJĘCIA O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ Z DZIEĆMI I ICH RODZICAMI

W dniu 06.12.2014 r. (sobota) w godzinach 10.00 - 12.00 gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców ze swoimi pociechami. W każdej grupie przedszkolnej prowadzone były zajęcia o tematyce zbliżających się świąt. W grupie I "Smerfy" były ozdabiane pierniczki na choinkę, w grupie II "Elfy" ozdabiano śnieżynkę i wykonywano witraż natomiast w grupie III "Krasnale" wykonano kolorowe bombki z papierowych pasków. Miło nam było gościć rodziców z dziećmi na zajęciach. 

GALERIA

WIZYTA MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU

W porannych godzinach 05.12.2014 r. (piątek) dzieci w przedszkolu odwiedził Mikołaj i wręczył im słodkie upominki. Dzieci były bardzo miło zaskoczone.

GALERIA

"SPÓŹNIONY MIKOŁAJ" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 02.12.2014 r. (wtorek) w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt. "Spóźniony Mikołaj". Dzieci widziały jak wygląda święty Mikołaj i jego pomocnik Rudolf z czerwonym nosem.

GALERIA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 25.11.2014 r. dzieci 5-letnie i 6-letnie wzięły udział w urodzinach Pluszowego Misia, przygotowały dla niego prezent oraz kartkę z życzeniami. Cały program artystyczny został przygotowany przez panią Annę Trzaskowską z biblioteki oraz dzieci z klasy III.

GALERIA

12 LISTOPADA - UCZCZENIE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

12.11.2014 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było uczczenie pamięci walczących o niepodległość żołnierzy oraz zapalenie zniczy na ich grobach.

GALERIA

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY I ZAPALAMY ZNICZE

03.11.2014 r. dzieci z naszej placówki wzięły udział w pieszej wycieczce na Cmentarz Poległych Żołnierzy w Otwocku Małym. Celem wyprawy było zapalenie zniczy na grobach powstańców, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o groby zmarłych oraz mogiły poległych w walkach żołnierzy.

GALERIA

"WIELKIE SPRAWY MAŁEJ ŻABY" - TEATRZYK
W PRZEDSZKOLU

31.10.2014 r. w naszym przedszkolu dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Wielkie sprawy małej żaby" w wykonaniu aktorów teatru lalek "Bajka". Celem sztuki było kształtowanie: właściwego stosunku do przyrody, umiejętności życia w przyrodzie oraz tolerancji wobec odmiennych osobowości i wyglądu.

GALERIA

"JAŚ I MAŁGOSIA" - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 28.10.2014 r (wtorek) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie obejrzały przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia". Na kanwie znanej bajki bohaterowie przekazywali dzieciom treści ekologiczne dotyczące dbania o czystość w lesie oraz konieczność segregacji odpadów.

GALERIA

CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ W CELESTYNOWIE

W dniach 07.10.2014 i 08.10.2014 (wtorek, środa) dzieci z przedszkola odbyły wycieczkę do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Dzieci miały okazję zwiedzić las, zapoznać się z roślinami i ziołami. Były też na bagnach Goździńskich gdzie oglądały tam rośliny i różnego rodzaju mchy. Widziały też leśną wydmę. Z kolei w budynku Centrum Edukacji słuchały odgłosów lasu i zwierząt oraz obejrzały ekspozycje zwierząt. W kolejnej części pobytu dzieci oglądały oraz same tworzyły z klocków drewnianych makietę lasu. Na koniec miały możliwość pobawić się na placu zabaw.
W drodze do Centrum Edukacji Leśnej dzieci odwiedziły Schronisko dla zwierząt w Celestynowie. Przekazały zebraną wcześniej karmę. W podziękowaniu za współpracę otrzymały opaski na rękę "Przyjaciel zwierząt".

GALERIA

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

Dzieci z grupy 5-6-latki w dniu 01.10.2014 r. miały okazję brać udział w żywej lekcji przyrody pt. "W świecie owadów". Na sali gimnastycznej Pani przedstawiała dzieciom różnego rodzaju owady: świerszcze, szarańcze, ćmy, motyle, chrząszcze, karaczany itp. Była to okazja aby dotknąc i zobaczyć je z bliska. Dzieci były zadowolone z tej lekcji.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W DNIU 26.09.2014 ODBYŁY SIĘ ZAWODY SPOTROWE NA HALI W KARCZEWIE. KAŻDA Z GRUP WIEKOWYCH (3-LATKI, 4-LATKI, 5-LATKI, 6-LATKI) BRAŁA UDZIAŁ W DWÓCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH. DZIECI ZDOBYŁY JEDEN PUCHAR ZA I MIEJSCE (GRUPA 6-LATKÓW).

GALERIA

POKAZ ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Dnia 18.09.2014 r. (czwartek) w naszym przedszkolu był pokaz zwierząt hodowlanych. Dzieci miały okazję obejrzeć  kozy, kaczkę, kurę i króliki. Atrakcją dla nich było karmienie zwierząt. Pokaz zwierząt przygotowała  i przedstawiła mama jednego z przedszkolaków.

GALERIA

_______________________________________________________________________________________

ROK 2013/2014
______________________________________________________________________________


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu dniu 30.06.2014 r. obyło się „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2013/2014”. Na zakończeniu wystąpiły dzieci z grupy „Krasnale”. Dzieci przedstawiły: wiersze, piosenki i tańce. Wszystkie dzieci żegnały: panią dyrektor, swoje panie, kucharki, pomoc czyli żegnały się z przedszkolem, żeby przywitać szkołę. Na zakończenie pani dyrektor rozdała dzieciom pamiątkowe książki. Po uroczystości wszyscy pracownicy zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek który przygotowali. Przykro jest żegnać nasze starszaki, ale życzymy im powodzenia w szkole.

GALERIA

DNI KARCZEWA

W dniu 15.06.2014 (niedziela) dzieci z grupy "Elfy" zaprezentowały program artystyczny, a w nim piosenkę "Biedroneczki są w kropeczki" z układem tanecznym oraz układ taneczny do utworu "Chihuahua". Dzieci wystąpiły w strojach uszytych przez jedną z mam z grupy "Krasnale".

GALERIA

PIKNIK RODZINNY

W dniu 31.05.2014 (sobota) w godz. 11.00 - 14.00 odbył się w naszej placówce "Piknik Rodzinny". Na początku dzieci przedszkolne z poszczególnych grup zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji "Dnia Mamy i Dnia Taty". Następnie dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych, loterii fantowej i licytacji prac wykonanych przez dzieci z przedszkola. Dostępny był też kram z tanią książką oraz zorganizowany był kącik plastyczny, w którym dzieci z paniami wykonywały laurki techniką origami płaskiego z koła. Dodatkowymi atrakcjami były: zamek dmuchany, trampolina, wata cukrowa, jazda na kucykach, zjeżdżalnia oraz przejażdżki quadem. Zorganizowana była też kawiarenka, lody, grill do których artykuły sponsorowali rodzice. Zabawa była bardzo udana.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W DNIU 24-04-2014 ODBYŁY SIĘ ZAWODY SPOTROWE NA HALI W KARCZEWIE. KAŻDA Z GRUP WIEKOWYCH (3-LATKI, 4-LATKI, 5-LATKI, 6-LATKI) BRAŁA UDZIAŁ W DWÓCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH. DZIECI ZDOBYŁY DWA PUCHARY ZA I MIEJSCE (GRUPA 5-LATKÓW I 6-LATKÓW).

GALERIA

"ZAJĘCIA Z RODZICAMI"

W dniu 05.04.2014 r. (sobota) w godz. 1000 - 1300 w naszym przedszkolu odyły się zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci i ich rodziców. Grupa "Smerfy" robiła mazurki wielkanocne, a grupy "Krasnale" i "Elfy" postawiły na integrację. Wykonano wspólnie kurczaczki z tasiemek atłasowych oraz palemki wielkanocne z materiału przyrodniczego. Spotkanie uświetnili sami rodzice, którzy przynieśli smakowite ciasta.

GALERIA

"TEATR JAŚ"

21.03.2014 r. (piątek) w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dzieci obejrzały teatrzyk pt. "Baj i Bajkoludki". Aktorzy teatru "Jaś" Parandyk zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima.

GALERIA

"PRZEDSZKOLE WITA WIOSNĘ"

Z okazji pierwszego dnia wiosny 21.03.2014 r. (piątek) w naszym przedszkolu dzieci pożegnały zimę, a przywitały wiosnę. Na boisku szkolnym spalona zostala "Marzanna". Dzieci miały zorganizowane różne zabawy: przeciąganie liny, rysowanie kolorową kredą oznak wiosny, śpiewanie wiosennej piosenki itd.

GALERIA

"ODWIEDZINY SZKOŁY"

20.03.2014 r. (czwartek) w szkole odbyły się obchody "Dnia Wiosny". Z tej okazji dzieci szkolne w wiosennych ubiorach odwiedziły dzieci w naszym przedszkolu i poczęstowały ich kolorowymi cukierkami.

GALERIA

"WARSZAWSKA SYRENKA"

Czworo dzieci z grupy „Krasnale” wzięły udział w eliminacjach 37 konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Konkurs odbył się 12.03.2014 r. w MGOK-u w Karczewie w „Piwnicy pod barankiem”.

GALERIA

"BAL KARNAWAŁOWY"

W dniu 19.02.2014 r (środa) w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy pt. "Kominiarz na szczęście". Wszystkie dzieci i panie z grup były przebrane w kolorowe stroje. Bal był prowadzony przez aktorów z teatru "Jaś". Zorganizowali oni dzieciom wiele konkursów i zabaw. W przerwie w każdej grupie był przygotowany przez rodziców poczęstunek dla dzieci. Po balu były wykonane zdjęcia grupowe i indywidualne przez fotografa.

GALERIA

"DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA"

W czwartek 23-01-2014 r. w naszym przedszkolu spotkaliśmy się z Babciami i Dziadkami na występach z okazji ich święta. Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny. Po występie wszyscy zostali poczęstowani ciastem i kawą, przygotowaną przez rodziców, a także mieli okazję do porozmawiania ze sobą. Goście byli bardzo zadowoleni z występów wnuków, co nas bardzo cieszy.

GALERIA

"JASEŁKA" I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

W piątek 17-12-2013 do przedszkola przybył Mikołaj z prezentami. Dla niego dzieci z grupy średniej "Elfy" przedstawiły "Jasełka". Zaprezentowali różne wiersze, kolędy. Na koniec troje dzieci z grupy "Krasnale" złożyło życzenia wszystkim zgromadzonym gościom, a potem wszystkie grupy razem zaśpiewaly współnie kolędę "Cicha noc". Po zakończonych występach Mikołaj rozdał dzieciom prezenty.

GALERIA

KONKURS "KOLĘD I PASTORAŁEK"

W środę 11-12-2013 ósemka dzieci reprezentowała nasze przedszkole w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr.2 w Karczewie pt. "Kolędy i Pastorałki". Po występie dzieci dostały gipsowe figurki do pomalowania. Nasi podopieczni zajęłi  II i III miejsce w konkursie. II miejsce zajęła grupa "Krasnale" (czworo dzieci). Śpiewali oni pastorałkę "Bosy pastuszek". III miejsce zajęła czwórka dzieci z grupy "Elfy", która  śpiewala pastorałkę "Aniołki". Uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.

GALERIA

ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI

W sobotę 07-12-2013 odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami. W każdej grupie wykonywane były ozdoby świateczne. Grypa I "Smerfy" wykonała bombki ze styropianu ozdobione cekinami i choinki. Grupa II "Elfy" wykonała bombki ze styropinu ozdobione cekinami, wstążkami, perełkami i brokatem. Grupa III "Krasnale" wykonała bombki z papieru kolorowego techniką KUSUDAMA. Spotkanie było bardzo udane ze względu na duże zaangażowanie rodziców oraz dzieci. Część wykonanych bombek zostanie przekazana w prezencie na cele charytatywne.

GALERIA

WYCIECZKA DO KINA

W dniu 06-12-2013 dzieci z okazji "Mikołajek" odbył wyjazd do kina CINEMA CITY w Warszawie na film pt.: "Ratujmy Mikołaja" w technologii 3D. Po powrocie otrzymały słodkie upominki.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "BARWY JESIENI"

W dniu 05.12.2013 został rozstrzygnięty konkurs „Barwy jesieni”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w godzinach 1330-1430. W konkursie wzięły udział dzieci z następujących placówek: ZSP Sobiekursk, Szkoła Podstawowa Glinki, Przedszkole nr. 1 Karczew, ZSP Otwock Wielki. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Cały konkurs plastyczny przygotowała pani Ewa Płaczek. Na zakończenie był słodki poczęstunek dla wszystkich gości.

GALERIA

SPOTKANIE ZE ZWIERZĘTAMI EGZOTYCZNYMI

W dniu 05.12.2013 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Egzotarium z Lublina. Panowie zaprezentowali swoich podopiecznych ze schroniska dla egzotycznych zwierząt. Dzieci zapoznały się z warunkami hodowli: węży, jaszczurki, żółwia i pająka. Miały możliwośc pogłaskania niektórych zwierząt. Na koniec panowie zaprezentowali pytona "Misię", którą rodzice kupili dziecku jako małe metrowe zwierzątko. Wąż obecnie waży 40 kg i ma 6m długości. Dzieciom bardzo podobał się pokaz.

GALERIA

KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY.

W naszej placówce odbył sie konkurs plastyczny na Bożonarodzeniowy stroik świąteczy. Chętne dzieci z dwóch starszych grup wykonywały stroiki pod okiem nauczyciela.  Materiały na stroiki zorganizowali rodzice.

GALERIA

LIGA PRZEDSZKOLAKA

W DNIU 21-11-2013 ODBYŁY SIĘ ZAWODY SPOTROWE NA HALI W KARCZEWIE. KAŻDA Z GRUP WIEKOWYCH (3-LATKI, 4-LATKI, 5-LATKI, 6-LATKI) BRAŁA UDZIAŁ W DWÓCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH. DZIECI DOBRZE SIĘ BAWIŁY.

GALERIA

WIECZÓR Z PIEŚNIAMI PATRIOTYCZNYMI.

W DNIU 15-11-2013 SPOTKALIŚMY SIĘ NA SPIEWANIU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH.

GALERIA

Teatrzyk "Bezpiecznie z prądem".

W DNIU 08-11-2013 DZIECI UCZESTNICZYŁY W PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM PT.: "BEZPIECZNIE Z PRĄDEM". PO PRZEDSTAWIENIU BYŁY WYKONYWANE ZDJĘCIA W STROJACH GÓRALSKICH.

GALERIA

OBCHODY ŚWIETA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

W DNIU 08-11-2013 DZIECI UCZCIŁY PANMIĘĆ POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY ZAPALAJAC ZNICZE NA ICH GROBACH.

GALERIA

CYFROWE PLANETARIUM

W DNIU 07-11-2013 ODBYŁ SIE POKAZ CYFROWEGO PLANETARIUM

GALERIA

 

TEATR "JAŚ"

W DNIU 06-11-2013 DZIECI UCZESTNICZYŁY W PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM PT.: "CZARODZIEJSKI KONCERT ŻYCZEŃ"

GALERIA