Aktualności

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.

Wycieczka do Pałacu

W dniu 24.09.2020 r. klasa pierwsza i klasa druga były na wycieczce w  Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Dzieci uczestniczyły w żywej lekcji przyrody pt. „Życie pszczół”. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści na temat rodziny życia pszczół, ich roli w życiu człowieka. Następnie obejrzały aktualną wystawę w Pałacu rodu Bielińskich.

Wychowawcy klasy I i II Joanna Matracka i Bożena Cioch

 

Projekt „Z pasją do nauki w gminie Karczew”

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu ,, Z pasją do nauki w gminie Karczew,, uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych. Atrakcją okazały się zajęcia terenowe w lesie i nad jeziorem Rokola. Zadaniem młodych przyrodników było pozyskanie i przebadane próbek wody, gleby itp. Pogoda i humory dopisały. Okazało się, że nauka może ciekawa.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021!

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 ze względu na sytuację panującej pandemii odbędzie się w reżimie sanitarnym. Nie będzie wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli, dyrektora i rodziców.

1 września 2020r. odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach (prosimy o przybycie tylko jednego opiekuna).

Harmonogram rozpoczęcia roku:

9.00 – I klasa, sala gimnastyczna – wejście główne do szkoły

9.00 – II klasa, sala nr 4 – wejście od szatni

9.00 – III klasa, sala nr 1 – wejście od szatni

10.00 – IV klasa, sala nr 7 – wejście główne

10.00 – V klasa, sala nr 2 – wejście główne

10.00 – VI klasa, sala nr 33 – wejście od szatni

10.00 – VII klasa, sala nr 17 – wejście od szatni

10.00 – VIII klasa, sala nr 9 – wejście główne

Bardzo prosimy, o zachowanie reżimu sanitarnego (obowiązek założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły/klasy). Uczniowie po wejściu do klasy zdejmują maseczki.

Do zobaczenia!

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Grażyna Marczak

Organizacja zakończenia roku szkolnego!

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odbędzie się 26.06.2020 (piątek). Uczniowie przychodzą do szkoły według poniższego harmonogramu:

Klasa I – g. 9.00

Klasa II – g. 9.30

Klasa III – g. 10.00

Klasa IV – g. 10.30

Klasa V – g. 11.00

Klasa VI – g. 11.30

Klasa VII – g. 12.00

Klasa VIII – g. 12.30

Zwroty podręczników

Harmonogram zwrotów podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

1.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i w rękawiczkach.

2.Książki będą zwracane w sali nr 33 (obok biblioteki).

3.Uczeń w domu pakuje podręczniki i książki w foliową torbę i przykleja kartkę z danymi
ucznia: imię i nazwisko, klasa, data zwrotu.

4.Nauczyciel bibliotekarz oceni ogólny stan podręczników.

5.Zwrócone książki zostaną poddane kwarantannie wg zaleceń GIS na okres trzech dni.

6.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych
podręczników/lektur

7.O ewentualnych zniszczeniach rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę w celu
ustalenia zakupu nowego egzemplarza.

8.Przeznacza się ~ 10 min dla każdego ucznia – zgodnie z numerem w dzienniku.
W strefie zwrotów może przebywać tylko jedna osoba.
Do szkoły proszę wchodzić pojedynczo.

HARMONOGRAM

15.06.2020 r. – poniedziałek
godz. 9 – 11 , klasa 4
godz. 11 – 13, klasa 5

16.06.2020 r. – wtorek
godz. 12.15 – 14.00 , klasa 6
godz. 14 – 15, klasa 7

19.06.2020 r. – piątek
godz. 9 – 11 , klasa 8
godz. 11 – 12 , klasa 1
godz. 12 – 13 , klasa 2
godz. 13 – 14 , klasa 3

Przypominam zasady zwrotu podręczników szkolnych. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt poprzez portal Librus.
Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników: – zwrot podręczników w kompletach – każdy podręcznik podpisany – usunięcie foliowych okładek – usuniecie zapisanych ołówkiem notatek – zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki (wyprostowanie pogiętych kartek, sklejone rozdarcia). – w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika należy go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.

Podręczniki, które należy odkupić :
– zalanie cieczą
– brakujące kartki w książce
– brak materiałów pomocniczych : mapy, płyty
– znaczne zabrudzenie, pomazanie długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie tekstu.

Podręczniki użytkowane ostatni rok:
– w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika w ramach rekompensaty uczeń przynosi inną książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem).

5 czerwca podam szczegółowy harmonogram zwrotów podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Pozdrawiam

Anna Trzaskowska

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11 CZERWCA 2020r. (CZWARTEK)
ŚWIĘTO BOŻE CIAŁO
DZIEŃ WOLNY,

12 CZERWCA 2020r. (PIĄTEK)
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,

16,17,18 CZERWCA 2020r. (WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)
EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH