Aktualności

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca, w naszej szkole wśród klas 1-3, odbyły się wybory Super Dziewczyny 2021 w trzech kategoriach: klasa 1 ze zwyciężczynią, Leną S., klasa 2 ze zwyciężczynią, Julią J. oraz klasa 3 ze zwyciężczynią Natalią Ł. Wszystkie zostały uhonorowane medalami. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy, a chłopcom dziękujemy za wzięcie udziału w wyborach.

Walentynki!

W piątek, w naszej szkole świętowaliśmy Walentynki. Na znak solidarności z kolorem serca w naszym ubiorze dominował czerwony kolor. Oczywiście były też zbierane, a potem przekazywane adresatom kartki walentynkowe. Zarówno w czerwonym ubiorze jak i ilości wysłanych Walentynek prym wiodła klasa pierwsza, W imieniu opiekuna samorządu uczniowskiego gratulujemy wszystkim zaangażowania.

Bal karnawałowy!

W dniu 11.02.21 odbył się bal przebierańców klas 1-3. Każda klasa bawiła się w swojej sali. Był też słodki poczęstunek. A oto jak imponująco wyglądali uczestnicy karnawałowej imprezy. 😎🤡👲🎩😎

Zabawy na śniegu!

Poniżej przedstawiamy, krótką fotorelację z zabawy na śniegu:

20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

7 października o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej rozpoczęła się 20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Modlitwie apelowej przewodniczył o. Sebastian Matecki, paulin.

Centralne uroczystości rozpoczęły się następnego dnia na Szczycie jasnogórskim o 11.00. Przybyłych gości zgromadzonych na błoniach, powitał o. Sebastian Matecki, paulin. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz a celebrował ją kapelan prezydenta RP Andrzeja Dudy ks. Zbigniew Kras, który odczytał specjalne przesłanie i pozdrowienia do uczestników pielgrzymki, od prezydenta Polski Andrzej Duda.

Ze względu na pandemię wszyscy pielgrzymi, by zachować odpowiedni dystans, zgromadzili się wyłącznie na błoniach jasnogórskich. Wśród zgłoszonych delegacji ze 75 szkół wystawiono 54 poczty sztandarowe.

Wspomniano osobę biskupa Henryka Tomasika, krajowego duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który nie mógł uczestniczyć w uroczystościach z powodu choroby. Tegoroczne uroczystości zbiegły się z jubileuszem rokiem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.  Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół z Integracyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu.
Całość koordynowali Zbyszek i Małgorzata Gumińscy. Dla wszystkich zgłoszonych delegacji przygotowano pamiątkowy Akt Zawierzenia Rodziny Szkół im. JP II.

Na zakończenie Mszy św. młodzież zawierzyła Matce Bożej społeczność szkół im. Jana Pawła II.

fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat.

Potwierdzenie przypadku covid-19 i wytyczne dotyczące postępowania!

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z nauczycieli naszej szkoły pani Dyrektor Grażyna Marczak bardzo prosi rodziców uczniów klas 1-3 o zapoznanie się z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 3 listopada br. PSSE w Otwocku informuje, że zgodnie z nową definicją kontaktu obowiązującą od 31 października za bezpośredni kontakt przyjmuje się:

– Przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15minut.
– Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
– Bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej).

Po zweryfikowaniu osób, które miały zajęcia z zakażonym nauczycielem, PSSE w Otwocku uznaje, że kontakt nauczyciela podczas zajęć nie spełniał kryteriów bezpośredniego kontaktu.

Wobec powyższego uczniowie będą objęci nadzorem epidemiologicznym :
– kl. 1 do 6 listopada;
– kl.  2 do dnia 9 listopada;
– kl. 3 do 8 listopada.

Do tego czasu zaleca się samoobserwację stanu zdrowia oraz ograniczenie kontaktów społecznych. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszność, utrata smaku lub węchu) proszę o zgłoszenie się do lekarza POZ.
Proszę o przekazanie powyższej informacji rodzicom dzieci.

Z poważaniem
Jadwiga Kołodzeiczyk
Asystent

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,
Dyrektor szkoły informuje, że od 9.11.2020 do 29.11.2020r. uczniowie klas 1 – 8
będą realizować obowiązek szkolny w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (aplikacja TM).
Oddziały przedszkolne będą pracować bez zmian.

Z wyrazami szacunku,
Grażyna Marczak – Dyrektor szkoły

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.