Aktualności

20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

7 października o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej rozpoczęła się 20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Modlitwie apelowej przewodniczył o. Sebastian Matecki, paulin.

Centralne uroczystości rozpoczęły się następnego dnia na Szczycie jasnogórskim o 11.00. Przybyłych gości zgromadzonych na błoniach, powitał o. Sebastian Matecki, paulin. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz a celebrował ją kapelan prezydenta RP Andrzeja Dudy ks. Zbigniew Kras, który odczytał specjalne przesłanie i pozdrowienia do uczestników pielgrzymki, od prezydenta Polski Andrzej Duda.

Ze względu na pandemię wszyscy pielgrzymi, by zachować odpowiedni dystans, zgromadzili się wyłącznie na błoniach jasnogórskich. Wśród zgłoszonych delegacji ze 75 szkół wystawiono 54 poczty sztandarowe.

Wspomniano osobę biskupa Henryka Tomasika, krajowego duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który nie mógł uczestniczyć w uroczystościach z powodu choroby. Tegoroczne uroczystości zbiegły się z jubileuszem rokiem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.  Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół z Integracyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu.
Całość koordynowali Zbyszek i Małgorzata Gumińscy. Dla wszystkich zgłoszonych delegacji przygotowano pamiątkowy Akt Zawierzenia Rodziny Szkół im. JP II.

Na zakończenie Mszy św. młodzież zawierzyła Matce Bożej społeczność szkół im. Jana Pawła II.

fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat.

Potwierdzenie przypadku covid-19 i wytyczne dotyczące postępowania!

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z nauczycieli naszej szkoły pani Dyrektor Grażyna Marczak bardzo prosi rodziców uczniów klas 1-3 o zapoznanie się z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 3 listopada br. PSSE w Otwocku informuje, że zgodnie z nową definicją kontaktu obowiązującą od 31 października za bezpośredni kontakt przyjmuje się:

– Przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15minut.
– Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
– Bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej).

Po zweryfikowaniu osób, które miały zajęcia z zakażonym nauczycielem, PSSE w Otwocku uznaje, że kontakt nauczyciela podczas zajęć nie spełniał kryteriów bezpośredniego kontaktu.

Wobec powyższego uczniowie będą objęci nadzorem epidemiologicznym :
– kl. 1 do 6 listopada;
– kl.  2 do dnia 9 listopada;
– kl. 3 do 8 listopada.

Do tego czasu zaleca się samoobserwację stanu zdrowia oraz ograniczenie kontaktów społecznych. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszność, utrata smaku lub węchu) proszę o zgłoszenie się do lekarza POZ.
Proszę o przekazanie powyższej informacji rodzicom dzieci.

Z poważaniem
Jadwiga Kołodzeiczyk
Asystent

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,
Dyrektor szkoły informuje, że od 9.11.2020 do 29.11.2020r. uczniowie klas 1 – 8
będą realizować obowiązek szkolny w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (aplikacja TM).
Oddziały przedszkolne będą pracować bez zmian.

Z wyrazami szacunku,
Grażyna Marczak – Dyrektor szkoły

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.

Wycieczka do Pałacu

W dniu 24.09.2020 r. klasa pierwsza i klasa druga były na wycieczce w  Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Dzieci uczestniczyły w żywej lekcji przyrody pt. „Życie pszczół”. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści na temat rodziny życia pszczół, ich roli w życiu człowieka. Następnie obejrzały aktualną wystawę w Pałacu rodu Bielińskich.

Wychowawcy klasy I i II Joanna Matracka i Bożena Cioch

 

Projekt „Z pasją do nauki w gminie Karczew”

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu ,, Z pasją do nauki w gminie Karczew,, uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych. Atrakcją okazały się zajęcia terenowe w lesie i nad jeziorem Rokola. Zadaniem młodych przyrodników było pozyskanie i przebadane próbek wody, gleby itp. Pogoda i humory dopisały. Okazało się, że nauka może ciekawa.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021!

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 ze względu na sytuację panującej pandemii odbędzie się w reżimie sanitarnym. Nie będzie wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli, dyrektora i rodziców.

1 września 2020r. odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach (prosimy o przybycie tylko jednego opiekuna).

Harmonogram rozpoczęcia roku:

9.00 – I klasa, sala gimnastyczna – wejście główne do szkoły

9.00 – II klasa, sala nr 4 – wejście od szatni

9.00 – III klasa, sala nr 1 – wejście od szatni

10.00 – IV klasa, sala nr 7 – wejście główne

10.00 – V klasa, sala nr 2 – wejście główne

10.00 – VI klasa, sala nr 33 – wejście od szatni

10.00 – VII klasa, sala nr 17 – wejście od szatni

10.00 – VIII klasa, sala nr 9 – wejście główne

Bardzo prosimy, o zachowanie reżimu sanitarnego (obowiązek założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły/klasy). Uczniowie po wejściu do klasy zdejmują maseczki.

Do zobaczenia!

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Grażyna Marczak